عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-2 بیان مسئله

جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچه ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زما نهای بسیار دور یكی از مسائل مورد توجه اندیشمندان اجتماعی بوده است . پرداختن به مسائل زنان به ویژه در دوره های اخیر همواره مورد بحث و گفتگوهای فراوان بوده و برخی از این جرائم یا آسیب ها و انحرافات اجتماعی مورد بحث عبارت اند از : اعتیاد، سرقت، فروش مواد مخدر، روسپیگری و سقط جنین های غیرقانونی، خودكشی، فرار از خانه، قتل یا شركت در ا رتكاب آن. این جرائم دارای علل و عوامل متعدد است. در طول تاریخ بشر هنجارهای اجتماعی همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن ونوسازی اقتصادی را تجربه کرده اند، تغییرات هنجارهای اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است. در سال های اخیر کشور ما نیز به دلیل اجرای برنامه های توسعه شاهد تغییر هنجارهای اجتماعی بوده است. به طوری که به گفته شارع پور (1380 ) از بین رفتن هنجارهای غیررسمی باعث شده تمام امور و فعالیت های زندگی یکنواخت گردد و میزان رضایت ا ز زندگی کاهش یابد. از طرف دیگر، نهادهای جایگزینی نیز برای تولید این هنجارها و روابط متقابل اجتماعی در شرایط جدید جامعه ایجاد نشده است. این عامل منجر به برخی پیامدهای اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزه کا ری و به طو ر کلی آسیب های مختلف اجتماعی گردیده و وضعیت بحرانی خاصی را برای جامعه ایجاد کرده است (شارع پور، 1380). با مطالعه کجرفتاری درك بهتری از نظم اجتمـاعی بـه دسـت مـی آیـد و چگونگی سازمان یافتن الگوها و شیوه های زندگی کجرفتاران نیز مشخص میشود. کجرفتاری به عنوان پدیدهای اجتماعی دست الف) به عنوان واقعیتی عینـی و ب ) بـه عنـوان مسـئله ای ذهنـی (صـدیق سروستانی، 1383).مقایسه نسبت زندانیان به جمعیت کشور طی دوره بیست و یک سـاله 1358 تـا سـال 1379 مبـین رشـد  چشمگیر ارتکاب جرم و ناهنجاری است. در سال 1358 به ازای هر صدهزار نفـر جمعیـت تنهـا 41 نفـر در زنـدان هـا بـه سـر می بردند و در سال 1365 این تعداد به 130 نفر زندانی رسیده است . این روند افزایشی همچنان ادامه داشته و در سـال 1375 به 232 نفر رسیده است. متأسفانه در سال 1379 این تعداد به ازای هـر صـدهزار نفـر