طرح پنج دلیلی شخصیت از راه آزمون NEO PI-R

دانلود پایان نامه

آزمون NEO PI-R واسه اندازگیری عینی طرح پنج دلیلی شخصیت ساخته شده.

شخصیت

طرح پنج دلیلی ساختار ویژگیهای شخصیت رو نشون می ده و محصول تلاش در این مورد در چار دهه گذشته (از سال 1950 به بعد) است (دیکمن 1990،45)پنج عامل مورد بحث بیان کننده جنبه های اساسی تشکیلدهنده زیربنای ویژگیهای شخصیت هستن که هم در محدوده کلامی  و هم در محدوده پرسشنامههای روانشناختی قابل آزمایش و تشخیص هستن. یکی از خطوط اصلی تحقیق در این مورد مطالعه کلمات موجود در زبون انگلیسیه که به وسیله انگلیتنر  و اوستندروف  که به سال 1988 منتشر شده، است. این بررسی به بررسی صفتهای به کار گیری شده واسه آدم در زبون انگلیسی و بقیه زبانها میپردازد. کلماتی مثل، با گرما، اصیل، کمککننده و با توجه در طول قرنها تغییر پیدا کرده و به افراد اجازه می ده که به وسیله اونا خود رو واسه بقیه توضیح کنه. چندین هزار از این کلمات رو میشه در فرهنگ لغات یافت. فرضیهسازان در مورد نشانهشناسی شخصیت مثل کاتل  (1950) به فکر بودن که از لیستی از این کلمات میشه واسه ویژگیشناسی شخصیت به کار گیری کرد. با روش بررسی عامل  (روش آماری که نشانمیدهد که کدوم یکی از کلمات به شکل یکی تحت پوشش یه ویژگی قرار می گیرن) کلیه کلمات توصیفکننده ویژگیهای مورد توجه این دانشپژوهان بود. اینطوری این محققان به ساختارهای تقریباً ثابتی از ویژگیهای شخصیت رسیدن پیدا کردن. درزمان چار، پنج دهه گذشته اینجور کارایی تکامل یافت و تحقیقات زیاد در این مورد باعث اثبات نظریه صفات و ویژگیها در شخصیت شد. طرح پنج دلیلی محصول کوششهای وسیع و پژوهشهای انجام شده در این زمینه س. هرچند که طرح پنج دلیلی از بین واژگان، اگر در بالا گفته شد، برخاست اما محصول بدست اومده شامل عواملیه که واسه محقیقین روانشناسی در مورد شخصیت که از راه دیگه و با روشهای دیگه به مطالعه در این مورد مشغول هستن هم به طور کامل گوش آشناست. از سال 1985 تحقیقاتی از آزمون NEO- PI-R (مراجعه شه به بالا. این آزمون فرم ابتدایی NEOاست که بیشتر سه عامل شخصیت رو پوشش داده و بررسی می کرد) رو بکار گرفتن نشون دادن که سه عامل یا پنج عامل موضوع مورد بحث ما رو میشه در بقیه پرسشنامههایی که جنبه های جور واجور شخصیت رو سبک و سنگین میکنه ردیابی کرد. از آن جمله میشه از ویژگیهای کنشی یونگ  ، نیازای مورری  نشانههای ویژگیهای بین فردی و تعاریف DSMT III-R (راهنمای آماری تشخیص بیماریهای روانی تجدید نظر سوم) (مک کری و کاستا 1990،59-56) رو نام برد. به نظر میرسه که طرح پنج دلیلی طوری گسترده این نظریهها رو هم میتونه پوشش بده.

شخصیت

شاخصها  رو میتونیم مواردی بدونیم که در اون ویژگیها و صفتها دارای اتحاد قابل توجه باشن.

واسه سهولت درک و به طورقراردادی ما این صفات رو نشونه  میگیم و هر شاخص در بر گیرنده چند مقیاسه. درواقع وقتی از سطوح پایین به بالا صعود میکنیم چندین ویژگی رایک نشونه میگیم و هر شاخص در برگیرنده چند مقیاسه و چندین اندازه یه شاخص رو میسازن.

اگر بتونیم نشون دهیم که افراد این عوامل (پنج عامل) دارای چه وضعیتی هستن میتونیم طرحی رو از ویژگیهای هیجانی، بینفردی، تجربی، نگرشی و شیوههای انگیزشی (آزمودنی) ارائه کنیم. آزمون Neo PI-R در شاخصها (اندازه گیرنده عوامل) و مقیاسها (اندازه گیرنده نشونه ها) شخصیت رو در این سطح مورد بررسی قرار می ده. مقیاسها جزئیتر و دقیقتر نشون دهنده شاخصها در این آزمون هستن.

شخصیت

شخصیت