دانلود پروژه رشته پزشکی در موردصنعت داروسازی – قسمت هفتم

دانلود پایان نامه

CC1از طرف تترافیل آمونیم هیدروكساید(cc 2 از محلول طرف در بالن cc20 اتانول به حجم می رسانیم) و cc 1 ازطرف 2و3و5 تری فنیل تترا زو سیوم كلراید ( mg 100 از پودر صدف در بالن ژوژه cc 20 با اتانول به حجم می رسانیم) به هر یك از بالن های تست و استاندارد و بلانك اضافه می كنیم. هر یك از بالن ژوژه ها را به مدت یك ساعت در تاریكی قرار می دهیم.

جذب محلولها را در طول  nm 485 = در دستگاه اسپلتروفتر متر می خوانیم، میزان هیدروكورتیزول استات بر حسب mg در هر یك گرم پماد از فول زیر محاسبه می گردد:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنیدIT

T=جذب تست

S= جذب استاندارد

W=وزن برداشتی

محدودة پذیرش:

در یك گرم پماد میزان هیدروكورتیزول استات نباید كمتر از 65/2 و بیشتر از 25/3 باشد.

تعیین مقدار  (ASSay) آلومنیم+ زنیك اكساید درپماد آنتی هموروئید حدود 5/2 gr از پماد را در بالن ژوژه cc100 ریخته و سپس آب می ریزیم و بعد اسید كلریدریك ریخته (cc10 ) حداقل بالن را به میزان 5/0 ساعت در بن ماری جوشانده تا بهار كاملاً حل شود سپس محلول را در یخچال قرار داده تا روغن آن ببندد سپس محصول حاصل را با آب به حجم می رسانیم و cc2 آب به مازاد حجم آن می افزائیم ( این كار برای حذف حجم پماد می باشد) cc10 از محلول تست را به ارلن 25 cc منتقل می كنیم سپس با سود 5 مولار با PH آن را بین 5و6 تنظیم می كنیم. cc25 EDTA با مولاریتد 05/0 به ارلن اضافه كرده و نیم ساعت روی بن ماری جوشان قرار می دهیم میزان 2 گرم هگزاقتیل تترامین را وزن كرده و داخل محلول می ریزیم بعد از حل شدن می گذاریم محخلول سرد شود 6 تا 7 قطره مصرف لزلین اورنج به ارلن اضافه كرده سپس با نیترات سرب5 0/0 مولار تارسیدن به رنگ ارغوانی سرخابی تیتر می كنیم . (a) به همان ارلن حاوی محلول اكرم سدیم فلوراید و 15 دقیقه در بن ماری جوشان قرار می دهیم. بعد از سرد شدن محلول مجدداً با محلول نیترات سرب 5 0/0 مولار تیتراسیون را تا رسیدن به رنگ ارغوانی بنفش سرخابی ادامه می دهیم(b)

میلی گرم آلومینیوم- زنیك اسید در یك گرم پماد بر اساس میزان مصرفی حجم نیترات سرب  (a,b) از فرمول زیر محاسبه می شود:

F: فاكتور نیترات سرب

W: وزن پماد

حجم مصرفی نیترات سرب5 0/0 مولار در مرحله اول   (a)

حجم مصرفی نیترات سرب5 0/0 مولار در مرحله دوم   (b)

AL.subacetate(c4H7Al5)=b×F×8/09×10/W

محدوده پذیرش: در یك گرم پماد میزان آلومینیوم نباید كمتر از 52 و بیشتر از 4/6 میلیگرم باشد كه این معادل 2/31 تا 4/38 میلیگرم آلومینیوم ساب استات می باشد. در یك گرم پماد میزان زنیك اكساید نباید كمتر از 162 میلی گرم و بیشتر از 198 میلی گرم باشد

موضوع: تعیین مقدار    (ASay) لیدوكائین در پماد آنتی هموروئید

طرز لیدوكائین:

ابتدا مقدار 7/1 – 5/1 گرم از پماد رادر ارلن cc 100 وزن كرده و عدد صحیح آن را یادداشت می كنیم cc20 كلروزم به ارلن محتوی پماد افزوده و به مدت 5/0 ساعت تامل شدن كامل بهم بزنید محلول را با فیلتر خلاء صاف می نماییم 2 بار هر بار با      cc20 كلروزم ارلن را شستشو می دهیم و صاف می كنیم ( فیلتر مكادم به كلروزم)

محلول را زیر هود با كلرید اسید از نرمال در مقابل میكس اندیكاتور تا رسیدن به رنگ بنفش تیتر می كنیم.

طرز تهیه اندیكاتور:

دو قسمت ادراست بول 2/0 . 0/0 و سه قسمت متیل 1/0 در اتانول

میلی گرم لیدوكائین در هر گرم پماد از فرمول زیر محاسبه می شود

N=حجم مصرفی پركلراید اسید

F= فاكتور

W= وزن پماد برداشتی

= لیدوكائینN× 0/1×F×23413/W

=لیدوكائین3155×0/1×1×23413/1/5917=59/7mgr

در یك گرم پماد میزان لیدوكائین نباید كمتر از 45 و بیشتر از 55 میلی گرم باشد.

استامینوفن:

گروه درمانی: ضد تب، ضد درد، غیر مخدر،

اشكال دارویی:

Scored chewable Tab:80mg

Tab:325mg

ped.Drops:100mg1m

Oralsol.orsusp:120mg15me

supp:325

موارد مصرف: درد خفیف یا تب

بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال – مقدار 650 -325 میلی گرم از راه خوراكی یا ركنال هر چهار ساعت ( بر نسبت نیاز) مصرف می شود. حداكثر مقدار مصرف دارو نباید از چهار گرم در روز تجاوز كند. مقدار مصرف طولانی مدت این دارو نباید بیش از 6/2 گرم در روز باشد

مكانیم اثر: مكانسیم دعل اثر این دارو روشن نیست و ممكن است به مهار ساخت پروتتا لاندین در  CNS مربوط باشد.

اثر ضد دارو: این اثر ممكن است به بالا بردن استانه درد مربوط باشد.

اثر ضد تب: به نظر می رسد اثر ضد تب خود را با تأثیر مستقیم بر مركز تنظیم حرارتی هیپوتالاموس، برای انسداد ؟؟ مواد تنبه ای ؟؟زاد، اعمال می كند. این عمل باعث انبساط عروقی محیطی می شود كه در نتیجه آن، جریان خون و در پوست و میزان تعریق زیاد شده و اتلاف حرارت افزایش می یابد.

فار ماكو تفتیك:

جذب : از مجرای گوارش به سرعت و به طور كامل جذب می شود و حداكثر غلظت پلاسمایی طی 2-15 ساعت دست می آید فراورده ها رماییچ این دارو سریعتر به حداكصر غلظت پلاسمایی می رسند.

پخش: 25 درصد به پروتئین پیوند می یابد. غلظت پلاسمایی آن با اثر ضد درد و هماهنگی ندارد ولی با سمیمیت دارو در بدن متناسب است.

متابولسیم: تقریباً 95-90 در صد كبد متابولیزه می شود.

دفع: از طریق كلیه دفع می شود. نیم عمر دفع 4-1 ساعت است. در موارد كوتاه مدت مصرف بیش از حد دارو، طولانی شدن نیم عمر با اثرات سمی دارو هماهنگی دارد.

موارد منع مصرف و احتیاط: 1) موارد منع مصرف: حساسیت شناخته شده به دارو

2) موارد احتیاط: الف: كم خونی، بیماری كلیوی یا كبدی ( سبب القاء این بیماری می شود)

سابقة خونریزی گوارشی ب: استامینوفن ممكن است علائم و نشانه های عفونت دار را بپوشاند.

تداخل دارویی: مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد وتر و مبوتیك ممكن است از این داروها را افزایش دهد.

عوارج جانبی: سیستم اعصاب مركزی   (CNS)- تغییرات روانی، بهت زدگی، اغتشاش شعور، آشفتگی

پوست: ثبورات پوستی- تهیه- خارش- كمبود غیر عاد پوست

گوش، حلق و بینی: گلو درد بی دلیل

دستگاه ادراری- تناسلی- كدورت یا خون آلودگی ادرار، دفع مشكل یا درد ناك ادرار.

ملاحظات اختصاصی:

1) استامینوفن اثر ضد التهابی قابل كوچكی ندارد..

2) بیمارانی كه قادر به تحمل آسبومن نیستند، ممكن است استامینوفن را تحمل كنند.

3) این دارو در بیماران الكلی، بیماری كبدی، عفونت ویروسی، اختلال كار كلیوی یا بیماری قلبی- عروقی با احتیاط مصرف می شود.

4) تأثیر دارو در برطرف كردن درد باید بررسی شود.

5) شكل شیاف الن دارو باید در یخچال نگه داری شود.

6) در صوتر مصرف مقادیر زیاد و طولانی مدت استامینوفن آزمونهای آزمایشگاهی، بخصوص ازت – اورة خون  (BUN)كراتین. سرم، آزمونهای مربوط به عملكرد كبد و شمارش كامل سلولهای خونی باید به طور منظم انجام گیرد.

تعیین مقدار  ASSay)) استامینوفن در شیاف استامینوفن كودكان M 125

یك عدد شیاف را وزن كرده و در بالن ژوژه cc 25 به كمك cc 20 متانل و مقدار آب به مدت نیم ساعت شیك كرده تا حل شود سپس با آب مقطر به حجم می رسانیم.

cc 2 از محلول بالا را به بالن ژوژه 200 cc منتقل كرده و با آب مقطر به حجم می رسانیم.

تهیه محلول استاندارد:

25 میلی گرم استامینوفن را دقیقاً ون كرده و به بالن ژوژه 50 cc منتقل می كنیم و به وسیله cc2 متانل و آب آن را حل كرده و با آب مقطر به حجم می رسانیم سپس cc2 از محلول بدست آمده را در بالن 200 منتقل كرده و با آب مقطر به حجم می رسانیم.

تهیه محلول پلاسبو:

یك عدد پلاسبو را در بالن ژوژه cc 25 انداخته و به كمك cc20 متانل و آب به مدت نیم ساعت شیك كرده تا حل شود و با آب مقطر به حجم می رسانیم سپس cc 2 از محلول به دست آمده را در بالن cc 200 ریخته و با آب مقطر به حجم می رسانیم جذب محلول ها تست استاندار و پلاسبو را در مقابل بلانگ ( آب مقطر و در دستگاه اسپكتور و فتر متر در طول مدرج 244 فانو متر می خوانیم.

میلیگرم استامینوفن در هر شیاف از فرمول زیر محاسبه می گردد:

P= جذب پلاسمو

T=جذب تست

S=جذب استاندارد

MW=وزن میانگین

W=وزن شیاف

T-P/S×125×MW/W

محلول با پذیرش:

میزان استامینوفن نباید كمتر از 5/112 میلی گرم و تیتر از 5/137 میلیگرم در هر شیاف باشد.

تعیین حلالیت شیاف استامینوفن كودكان 125 میلیگرم

نحوه انجام بازرسی یا آزمایش:

تعیین حلالیت (دسیولوشن)

شرایط دستگاه : محلول دیسولوشن cc 500 آب مقطر، درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد سرعت حلالیت 150 دور در دقیقه مدت زمان: 30 دقیقه،

دستگاه را طبق شرایط با لا آماده و روشن می كنیم و در هر یك از محفظه ها و دستگاه یك عدد شیاف انداخته و در یك محفظه شیاف پلاسبو قرار می دهیم. ( كویك از شیاف ها را به اضافه 30 ثانیه از یكدیگر داخل محفظه می اندازیم) بعد از گذشت مدت زمان 30 دقیقه به فاصله زمانی 30 ثانیه 200 از محلول را داخل بالن ژوژه cc50و با آب مقطر به حجم می رسانیم.

تهیه محلول استاندارد:

10 میلیگرم استامینوفن را وزن كرده درون بالن cc 100 با آب مقطر به حجم می رسانیم سپس cc10 از محلول تهیه شده را در بالن cc 100 با آب مقطر به حجم می رسانیم.

جذب محلولها تست و استاندارد و پلاسبو را در مقابل بلانك ( آب مقطر) در دستگاه اسپكتوزفتومتر در طول موج 249 نانومتر می خوانیم ( بلانك همان محلول دسیولوشن می باشد.)

در صد حلالیت از فرمول زیر محاسبه می گردد.

P= جذب پلاسبو

T=جذب نمونه یا تست

S=جذب استاندارد

T-P/S×100

محدود پذیرش:

مقدار محاسبه شده در نیم ساعت نباید كمتر از 90 % باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

در قسمت آزمایشگاه تحقیقات و كنترل كیفی تست های مختلف از جمله
dissalution,ASSay Content را برای داروهایی مانند قرص، آمپول، پماد، شیاف و …. صورت گرفت. هدف از این تستها یقیین مقدار مادة مورد نظر در دارو هماهنگ بودن آن با استاندارد  USPبود. همچنین پی بردن به موارد نظر در داروها از طریق گرفتن جذب توسط دستگاههای موجود در آزمایشگاه كه شامل  HPLC و اسپكتروفوتوتری و فلورومتر می باشد.

پیشنهادی كه در این ارتباط می شود این است كه با شركت های مشابه به دانشگاه قرار داد بسته و دانشجویان رشته های مرتبط به این شركت ها معرفی كرده تا علم و صنعت به همدیگر نزدیك شوند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment