دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

-1-6- رفتار در برابر گرما

– مطابق روش D42 1235

آزمایش قابل انجام با ماده اسفنجی جدا متصل به كفپوش.

فقط آزمایشهای انجام شده در سرمای (-20oC) مطابق این روش و با پارامترهای زیر انجام می شوند:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

A 200/50/-20oC

آزمایش ها روی نمونه های آزمایشی كفپوش و موكت رانندكه قبلاً مطابق روش D45 1601 تحت آزمایش كهنگی قرار گرفته انجام خواهند شد.

8-1-6- تغییر شكل دائمی ناشی از فشار

– مطابق روش D45 5403- آزمون A

آزمایش قابل انجام فقط روی ماده اسفنجی

آزمایش قابل انجام در نواحی مشخص شده در نقشه فانكشنال.

در دمای 23oC اندازه گیری پس از 15 دقیقه و 7 روز صورت می گیرد.

9-1-6- مقاومت رنگ در برابر نور مصنوعی با دمای پائین

– مطابق روش D47 5252

آزمایش روی یك نمونه آزمایشی برداشته شده از كفپوش، صرف نظر از ناحیه برداشت و روی یك نمونه آزمایشی برداشته شده از موكت راننده صورت می گیرد.

مدت آزمایش: 150 ساعت.

10-1-6- مقاومت رنگ در برابر اصطكاك

– مطابق روش D45 1010

آزمایش قابل انجام بدون ماده اسفنجی.

نمونه های آزمایشی، قابل برداشت از تمام نواحی زیر پا و موكت راننده می باشند.

11-1-6- تغییر ابعاد و تغییر شكل ظاهری در گرما

– مطابق روش D45 1139

آزمایش قابل انجام بدون ماده اسفنجی.

این آزمایش در ناحیه شماره 3 (به ابعاد) (300mm*300mm) یا هر بعد دیگری كه در نقشه فانكشنال مشخص شده باشد به مدت 4 ساعت در دمای 85oC صورت می گیرد.

علاوه بر این مقاومت حجمی شكل دهی حرارتی در نواحی كه تغییر شكل بسیار زیادی داشته (مثال: مجرای جلو) نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، این نواحی در مدارك مشخص شده اند.

12-1-6- رفتار در آب و هوای مرطوب- مقاومت در برابر میكرو- ارگانیسم ها

– مطابق روش D47 1217

آزمایش قابل انجام با ماده اسفنجی.

صرف نظر از محل برداشت نمونه آزمایشی روی كفپوش (كه شامل موكت راننده نیز می شود)، پس از انجام آزمایش و گذشت 7 روز نباید بوی نامطبوع یا رطوبت مشاهده شود.

زمانیكه كفپوش دارای كلاسهای كارایی متعددی باشد، نواحی نمونه برداری متعددی (وزن، ضخامت) و نمونه های متعدد كابین كوچك، مثل كلاسهای مشخص شده استانداردی باید در نظر گرفته شود.

در زیر هر یك از آزمایشهای الزامی، به همراه دستورالعمل های مربوط به راه اندازی آن در زمان مقتضی در نظر گرفته شده است.

نواحی نمونه برداری در نقشه كفپوش واشتباهاً در ضمیمه 1، مشخص شده اند.

 

13-1-6- كدر شدن- Embuage

– مطابق روش D45 1727

آزمایش قابل انجام با ماده اسفنجی در صورت جدا بودن از كفپوش.

آزمایش قابل انجام در دمای 80oC.

14-1-6- سائیدگی (hmomargy- سایش سنج)

– مطابق روش D44 1074

آزمایش قابل انجام بدون ماده اسفنجی. در مورد مواد نرم، آزمایش مطابق بند جای نمونه آزمایشی وبا روش D44 1074 روی یك نمونه آزمایشی برداشته شده از كفپوش زیر پای راننده به مدت 300 دور با كاغذ P400 صورت می گیرد. اتلاف وزن برحسب g/m2 بیان می شود.

15-1-6- پارگی (ماشین كشش)

– مطابق روش D41 1126

صرف نظر از محل نمونه برداری و وضعیت نمونه های آزمایشی (به جز كفپوش زیر پای راننده)، مقاومت پارگی باید مطابق الزام تعیین شده باشد.

2-6- مشخصات فنی خاص

مشخصات فنی خاص كفپوش باید مطابق استاندارد B20 0150 به صورت SPA، ارائه شوند.

در جدول B (ضمیمه 2) مشخصات فنی الزامی گردآوری شده اند. این الزامها ویژه هر یك از كفپوشهای دارای شكل پذیری حرارتی هستند.

1-2-6- عایق بندی صوتی روی نمونه تخت كفپوش مركب

– مطابق روش D45 5038 (به ضمیمه A مراجعه كنید)

استفاده از كفپوش مركب و اجزا مختلف جدا یا متصل به أن باید همراه با نمونه های تخت به ابعاد 700mm*700mm برای آزمایش در كابین كوچك باشد.

ماده اسفنجی در شرایطی كه اجازه دستیابی به مشخصاتی مشابه با مشخصات ماده اسفنجی مركب كفپوش را می دهد، ساخته می شود.

باید ضخامت ماده اسفنجی مطابق روش D45 1195، برای وزن مشخصی كه مطابق روش D45 1012 است، رعایت شود.

منحنی های عایق بندی باید كلاس صوتی در خواستی را دارا بوده (مقدار تا 1000Hz) و پس از معیارهای زیر بیابند:

– زمینه تحقیقاتی منحنی بین 315Hz و 3150Hz است، ولی منحنی باید بین 100Hz، 10Hz ارائه شود.

– فقط 2 نقطه بین 315Hz و 3150Hz در خط مستقیم كلاس با دامنه 3dB قابل قبول هستند.

– دامنه پیك نباید بیشتر از 9dB در بالای خط مستقیم كلاس باشد، كه در اینصورت یك نمونه جدید باید معرفی شود.

مقادیر باید با منحنی تهیه شوند.

2-2-6- سوراخكاری سطح پشتی

– مطابق روش D41 1097

این آزمایش باید در مدارك درخواست شود.

آزمایش قابل انجام بدون ماده اسفنجی.

این آزمایش روی سطح پشتی موكت انجام می‌شود. نمونه‌های آزمایشی از ناحیه شماره 1 نمونه‌برداری شده‌اند.

3-2-6- پارگی دو سویه

– مطابق روش D45 1197

این آزمایش برای كفپوشها یا مواد اسفنجی نمدی به منظور بررسی چسبندگی ماده به كار می‌رود.

4-2-6- لایه‌برداری

مطابق روش D45 1197

این آزمایش برای كفپوشها یا مواد اسفنجی نمدی به منظور بررسی چسبندگی ماده به كار می‌رود.

5-2-6- نفوذپذیری نسبت به آب

– مطابق روش D45 1131

آزمایش قابل انجام بدون ماده اسفنجی

این آزمایش باید در مدارك درخواست شده و مطابق روش، الزام را 100 تعیین كند. در صورتیكه این آزمایش در نقشه یا مدارك درخواست نشده باشد، انجام آن لازم نیست (بدون الزام).

6-2-6- شكل ظاهری (به بند 5 مراجعه كنید- شكل ظاهری)

باید همیشه مطابق با معیار شكل ظاهری و استاندارد فنی مربوط به آن باشد (مثال: SPA,FTM، …)

7-2-6- تركیب

باید مطابق با تركیب قطعه تاییدی باشد. بررسی آن می‌تواند از طریق آنالیز انجام شود.

8-2-6- وزن كفپوش

این مشخصه تلرانس دار باید در مدارك قید شود.

9-2-6- وزن برحسب M2

– مطابق روش D45 1012

وزن كل كفپوش بر حسب M2 (به جز موكت راننده) با بدست آوردن میانگین نتایج بدست آمده از نمونه‌ها، ناحیه شماره 1 (به ابعاد)

(300mm×300mm) و ناحیه شماره 2 (به ابعاد) (300mm×300mm) یا هر بعد دیگری كه در نقشه ذكر شده باشد، محاسبه می‌شود.

تجزیه (فیبرها، پشت آنها، …) ممكن است با آنالیز نمونه‌های برداشتی از این نواحی صورت گیرد.

به همین ترتیب به وزن‌های تركیبات مختلف بر حسب M2 قبل از تركیب شدن، توجه می‌كنیم.

در حالتی كه كفپوش از دو نیمه تشكیل شده باشد، ناحیهش ماره 1، (2/1 كفپوش جلو) یا ناحیه شماره 2 (2/1 كفپوش عقب) را مورد استفاده قرار دهید.

10-2-6- ضخامت كلی موكت

– مطابق روش D45 1195

آزمایش قابل انجام روی مجموعه.

این اندازه‌گیری در 5 محل قرار گرفته در نواحی شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت می‌گیرد فقط اندازه‌های E10 در نظر گرفته می‌شوند.

11-2-6- ضخامت كفپوش زیر پای راننده و موكت

– مطابق روش D45 1013

آزمایش قابل انجام بدون ماده اسفنجی

این اندازه‌گیری مطابق مندرجات بند روش اجرای آزمایش- روش C روی نمونه‌های آزمایشی برداشته شده از موكت راننده (از محلهای بدون جوشكاری) و از نمونه‌های برداشته شده از كفپوشهای ناحیه 1 و 2 صورت می‌گیرد.

12-2-6- مقاومت در برابر سایش (USOMETRE LHOMARGY)

– مطابق روش D44 1064

آزمایش انجام شده با برس مخصوص از جنس پلی‌آمید، تحت فشار 0/05 bar طی 5000 دور، روی نمونه‌های آزمایشی برداشته شده از نواحی شماره 1 و شماره 2.

بررسی مطابق بند مبنای آزمایش روی D44 1064 صورت می‌گیرد:

a- اتلاف وزن نمونه آزمایشی.

c- تغییر شكل ظاهری نمونه آزمایشی.

13-2-6- ضخامت رشته‌ای مخمل مورد استفاده

– مطابق روش D45 1296

آزمایش ویژه كفپوشهای بافته شده شكل دهی حرارتی شده.

این اندازه‌گیری اب گیج‌های اندازه‌گیری خاص در نواحی شماره 1 و شماره 2 كفپوش، صورت می‌گیرد.

14-2-6- تعداد دسته‌ها

– مطابق روش D45 5351

آزمایش ویژه كفپوشهای بافته شده و شكل‌دهی حرارتی شده.

اندازه‌گیریها در جهت L (طولی كفپوش) و T(عرضی)، بروی نمونه‌های آزمایشی برداشته شده از نواحی شماره 1 و شماره 2 كفپوش صورت می‌گیرند. نتایج باید برحسب تعداد دسته‌های مورد استفاده برای 100mm بیان شوند.

15-2-6- ضخامت ماده اسفنجی

1-15-2-6- مورد نمدها و لایی‌ها

– مطابق روش D45 1195

این اندازه‌گیری در 5 محل واقع در نواحی شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت گرفته است. اندازه‌های E100, E10 و میزان تراكم باید در نظر گرفته شوند.

2-15-2-6- مورد مواد اسفنجی

– مطابق روش D45 1394

این اندازه‌گیری در 5 محل واقع در نواحی شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت می‌گیرد.

16-2-6- وزن حجمی

– مطابق روش D45 1045

آزمایش ویژه كفپوشهای مركب دارای ماده اسفنجی

نمونه‌های برداشته شده باید از مركز كفپوش بدون وجود پوسته ناشی از قالبگیری باشد با این وجود اگر نمونه آزمایشی همراه با پوسته برداشته شد، این امر را در گزارشهای كنترل و SPA ذكر كنید.

به صورت P50/5 بیان می‌شود.

18-2-6- میزان مقاومت و تغییر شكل پسماند ناشی از متراكم سازی

– مطابق روش D45 1216

آزمایش ویژه كفپوشهای مركب دارای نمد.

تغییر شكل پسماند با درصد متراكم سازی 50% بیان می‌شود.

19-2-6- مقاومت در برابر پارگی ماده اسفنجی

– مطابق روش D41 1048

آزمایش ویژه كفپوشهای مركب دارای ماده اسفنجی.

آزمایش در ناحیه‌ای كه ضخامت آن بین 20mm,5mm است، قابل انجام می‌باشد.

نمونه آزمایشی از قسمت مركزی و بدون پوسته برداشته خواهد شد.

20-2-6- پوسته برداری

– مطابق روش D11 1157 – نمونه آزمایشی D

اجازه ارزیابی میزان چسبندگی بین ماده اسفنجی و پشت كفپوش را می‌دهد.

عرض نمونه‌ آزمایشی به هنگام آزمایش 5cm است.

1) باید مطابق قطعه تاییدی باشد.

2) آزمایش قابل انجام زمانیكه ماده اسفنجی یك ماده حفره‌دار است.

3) آزمایش قابل انجام زمانیكه ماده اسفنجی یك نمد است.

4) آزمایش ویژه مواد بافته شده (نوع TUFTED)

5) یا هر مقدار دیگری كه در مدارك ثابت شده است.

6) آزمایش انجام شده روی كفپوشهای نصب شده توسط پین‌ها.

7) در صورتیكه در مدارك در استانداردها درخواست شده باشد، آزمایش انجام می‌شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment