دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی- قسمت اول

دانلود پایان نامه

-1 كلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق كه در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر كشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیكن در بسیاری از كشورها مشاهده می گردد كه جریان توسعه كلیه مناطق درون یك كشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از متغیرهای مهمی كه سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است كه در میان مناطق مختلف یك كشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی كار جوان فراوان در كشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیكاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف كشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یك ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كار، اداره صنایع، اداره كشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.

تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف كشور مسلماً به درك بهتر جریان ایجاد اشتغال كمك می نمایند. اكثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا كه این امر ارتباط تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیكاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینكه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمركز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شك در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق كشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.

1-1-3 فرضیه ها

در هر تحقیقی فرضیه هایی در نظر می گیرند و در جهت قبول یا رد آن فرضیه حركت می كنند. در این تحقیق نیز به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشیم:‌
الف- شهرستانهای استان آذربایجانغربی عموماً در بخش كشاورزی دارای مزیت نسبی (از دیدگاه اشتغال) می باشند.

ب- روند تغییرات اشتغال در استان آذربایجانغربی متناسب با سطح ملی نبوده است.

1-1-4 اهداف

تحقیق حاضر سعی در كشف چگونگی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان دارد. هدف اصلی این تحقیق دانستن این مطلب است كه چگونه و كجا توزیع منطقه ای اشتغال در سطح استان شكل گرفته است.

بطور مشخص اهداف جزئی این تحقیق عبارتنداز :

الف – تجزیه و تحلیل و مطالعه وضعیت اشتغال در فعالیت های عمده اقتصادی (صنعت،‌ خدمات،‌ كشاورزی) در سطح استان و شهرستانهای تابعه

ب- بررسی تغییرات ساختاری اشتغال با توجه به آمار سرشماریهای موجود.

ج- شناسایی فعالیت هایی كه استان (یا شهرستانهای تابعه به تفكیك) از نظر اشتغال زایی در آنها دارای مزیت نسبی است.

1-1-5 كاربردها

نتایج این تحقیق می تواند در زمینه سیاست های توسعه منطقه ای و تعیین فعالیت های اصلی مورد استفاده سیاست گذاران استانی و كشوری قرار گیرد. در ضمن نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزیهای نیروی انسانی استان و در نهایت تهیه برنامه های توسعه ای بكار گرفته شود.

1-1-6 روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق بصورت كتابخانه ای می باشد و برای انجام این تحقیق از تكنیك های آماری در جهت تجزیه و تحلیل طبق مدلهای اقتصاد منطقه ای (مدل اقتصاد پایه و روش تغییر – سهم) و همچنین از تجارب و مطالعات مربوط به سایر كشورها استفاده شده است.

1-1-7 امتیازات تحقیق

تحقیق حاضر از ابعاد مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. انجام چنین تحقیقی در سطح استان برای اولین بار انجام گرفته است. ویژگیهای دیگر این تحقیق كه می توان به آن اشاره نمود اینست كه این مطالعه اساساً بر روی متغیر مهمی چون اشتغال صورت می گیرد و بعلت وجود آفت بیكاری در اقتصاد ایران و اهمیت رفع این معضل در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی،‌‏ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1-1-8 آمار و اطلاعات مورد نیاز

بطور كلی در تحقیق حاضر آمار سرشماریهای نفوس و مسكن مركز آمار ایران در سالهای 1355،1365،1375 بوده كه پس از پردازش مورد استفاده قرار می گیرند.

1-1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای رسیدن به اهداف مختلف این تحقیق از روشهای مقداری موجود در علم اقتصاد منطقه ای استفاده شده است. با استفاده از روشهای آماری نظیر نرخ رشد سهم و تجزیه و تحلیل اشتغال در فعالیت های عمده اقتصادی پرداخته خواهد شد. برای شناسایی و تحلیل نیروها و عوامل مؤثر در تركیب ساختار اشتغال از تكنیك تغییر- سهم استفاده خواهد شد. این تكنیك كه بطور وسیعی مورد استفاده می باشد، نشان می دهد كه چگونه میزان اختلاف بین رشد استان و كشور توسط تركیب منابع را توضیح داد. این روش متغیر اشتغال را به سه جزء تقسیم می نماید: جزء اول، تغییر در اشتغال دلیل تركیب متناسب یا غیرمتناسب صنایع در استان ( یا شهرستان) را توضیح می دهد و جزء سوم: تغییرات رقابتی یا همان بخش مربوط به مزیت ها یا عدم مزیت استان (یا شهرستان) را بیان می كند. تئوری اینگونه فرض می كند كه مناطقی كه مزیت های نسبی خود بهتر استفاده نموده باشند نسبت به سایر مناطق از رشد بهتری برخوردار بوده اند. برای شناسایی فعالیت هایی كه استان ( یا شهرستانها) در آنها دارای مزیت نسبی باشند از مدل اقتصاد پایه استفاده شده است. در این مدل تمایز بین فعالیت های پایه ای و غیرپایه ای در استان (یا شهرستانها) قایل خواهیم شد. برای پیدا كردن صنایع پایه از روش نسبت مكانی (LQ) استفاده شده و سپس با استفاده از كاربرد آن در اقتصاد پایه می توان ضریب اشتغال زایی آن را به دست آورد. بگونه ای كه بتوان اظهار داشت كه ایجاد تعداد مشخصی از مشاغل در هر منطقه (شهرستان) به چه میزان اشتغال در فعالیت های پایه و غیر پایه و كل اضافه خواهد نمود.

فصل دوم:

آشنایی مقدماتی با استان آذربایجانغربی

-1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت

آذربایجان غربی مساحتی حدود 9/37598 كیلومتر مربع را دارد كه البته بر اساس برآورد جدید دفتر فنی مركز آمار ایران، مساحت استان آذربایجان غربی بدون احتساب دریاچه ارومیه 4868 كیلومتر مربع می باشد. این استان در شمال غربی ایران بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 39 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 44 درجه و 14 دقیقه تا 47 درجه و 19 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

استان آذربایجان غربی از جانب شمال به كشورهای تازه استقلال یافته اتحادجماهیرشوری سابق (ارمنستان و نخجوان)، از غرب به كشورهای تركیه و عراق، از جنوب به استان كردستان و از شرق به استانهای آذربایجان شرقی و زنجان محدود است. مركز مشترك ایران با اتحادجماهیرشوروی سابق دراین منطقه 135 كیلومتر كه همان مرز آبی رودخانه ارس می باشد. مرز مشترك ایران با تركیه در آذربایجان غربی 482 كیلومتر می باشد كه از این میزان 34 كیلومتر آن مرز آبی رودخانه های قره سو و نازلو به طول 34 كیلومتر و 452 كیلومتر آن مرز خشكی است. مرز مشترك ایران با عراق در این استان حدود 200 كیلومتر مرز خاكی است. استان آذربایجان غربی طولانی ترین مرز خود را با استان آذربایجان شرقی دارد و این مرز از پیوستن رود آق چای به ارس درغرب جلفا شروع شده، پس از عبور از شرق رود مزبور و قطع راه مرند- بازرگان و ناحیه ولدیان خوی و راه آهن ایران- تركیه، دریاچه ارومیه را كه مرز طبیعی دو استان را تشكیل می دهد. در جهت شرقی مسیر زرینه رود، از میان ملكان و میاندوآب و صایین قلعه عبور نموده و در مرز زنجان خاتمه می یابد.

مرز آذربایجان غربی به كردستان جهت غربی-شرقی دارد كه از دره رود شرع شده و پس از گذشتن از نواحی سردشت و بانه و بوكان، سقز و قطع شاخه های سیمینه رود و عبور از جنوب تكاب در چهار طاق در نقطه اتصال سه استان زنجان، كردستان، آذربایجان غربی خاتمه می پذیرد.

مرز آذربایجان غربی و استان زنجان از طریق ناحیه تكاب به ماه نشان استان زنجان اتصال پیدا می كند جهت آن شمال غربی به جنوب شرقی است و بیشتر این ناحیه را كوههای مرتفع پوشیده است و ارتباط تكاب با زنجان بیشتر از طریق بیجار و جاده تخت سلیمان كه در نزدیك ترین راه ارتباطی به زنجان به شمار می رود انجام می گیرد.

ارتفاع مركز استان یعنی شهرستان ارومیه از سطح دریای آزاد 1340 متر و فاصلة هوایی آن تا تهران 596 كیلومتر است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment