دانلود پروژه در مورد ویژگی های تكنولوژی اندازه گیری عینی پارچه – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

آزمایشگر برشی و كششی KES-FB1

همانطور كه از نام این روش پیداست، این آزمایشگر برای اندازه گیری خواص برشی و كششی به كار می رود. با این روش آزمایشی شاخصه های كششی نظیر كشش پذیری و سختی كششی به راحتی با رعایت كردن نسبت ازدیاد طول به طول اصلی نمونه ای كه توسط دو گیره گرفته شده است، به دست می آید در تعیین خواص برشی، نمونه در معرض تغییر شكل برشی از قبل تعیین شده با زاویه برشی 8 درجه تحت یك نیروی كششی ثابت قرار می گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آزمایشگر خمشی محض KES-FB2

این دستگاه از عامل خمش محض استفاده می كند به طوری كه نمونه پارچه تحت قوس یك منحنی ثابت كه دائم در حال تغییر است خم می شود. لحظه خمش نمونه مشخص شده و رابطه بین لحظه خمش و منحنی بر روی نمودار X-Y ضبط و ثبت می گردد.

آزمایشگر فشاری KES-FB3

این دستگاه برای اندازه گیری خواص تغییر شكل فشاری جانبی ( افقی) كه نقش مهمی را در زیر دست پارچه ایفا می كند، به كار می رود. در آزمایش فشاری، سطح استانداردی از پارچه را در معرض نیروی فشاری مشخصی قرار داده و سپس نیرو به تدریج relive می شود. این نیرو از طریق یك Plvnger متحرك كه به سمت بالا و پایین حركت می كند و پارچه را بر روی سطحی ثابت می فشارد، وارد می شود. فشردگی پارچه با اندازه گیری درصد كاهش ضخامت پارچه در نتیجه افزایش فشار جانبی ( افقی) ( از 50 پاسكال تا 5 كیلو پاسكال) به دست می آید. علاوه بر آن، رابطه بین Strain فشاری و استرس به طور اتوماتیك بر روی محور X-Y یا كامپیوتر متصل به دستگاه آزمایشگر ثبت می شود.

آزمایشگر سطح KES-FB4

این دستگاه خواص سطحی پارچه را كه رابطه نزدیكی با احساس زیر دست پارچه دارند، اندازه می گیرد.

ضریب اصطكاكی پارچه و انحراف میانگین ضریب اصطكاكی توسط اصطكاك تماسی كه مستقیماً با چراغ علامت دهنده ( نشان دهنده) نیروی اصطكاكی در ارتباط است، مشخص می شود.

سختی ( خشن بودن) هندسی سطح توسط رابطه سختی نمایان می شود. تمامی پارامترهای محاسبه شده می توانند مستقیماً‌ از مدار محاسباتی دستگاه نیز به دست آیند.

2-1-2-2- اطلاعات بدست آمده از سیستم KES-F :

مجموع 16 پارامتری كه از این سیستم به دست می آید عبارتند از:

پارامترهای كششی:

EMT: درصد ازیاد طول كششی كه به صورت نسبت كشش واقعی به طول نمونه اصلی است و بر حسب درصد بیان می شود.

WT: انرژی كششی یا كار صورت گرفته برای تغییر شكل كششی كه به مساحت زیر نمودار تنش- كرنش نشان داده می شود.

RT: برگشت پذیری نیروی كششی كه به صورت كار بازگشتی به كار انجام گرفته برای تغییر شكل كششی است و بر حسب درصد بیان می شود.

LT: خطی بودن ( linearity) كششی كه این اندازه گیری، درصد غیر خطی بودن منحنی های تنش- كرنش را بیان می كند. مقدار LT زیر 1 ( 1< LT) نشان می دهد كه منحنی تنش – كرنش در زیر خط مستقیم 45 درجه، بالا می رود و مقادیر LT بالای 1 ( 1> LT ) نشان می دهد كه این منحنی در بالای خط مستقیم 45 درجه پایین می آید.

پارمترهای برشی:

G: مدول های برشی كه برابر با شیب منحنی برش است و بین زوایای برشی 5/0 و 5 درجه پایین می آید.

2HG و 2HG5 : عرض هسیترزیس به ترتیب در زوایای برشی 5/0 و 5 درجه

پارمترهای خمشی:

B: سختی خمشی كه به صورت شیب منحنی خمشی بین شعاع منحنی های 1-cm5/0 و 1-cm5/1 كشیده می شود.

2HB: عرض هسیترزیس در منحنی خمشی 1-cm1/0 .

پارامترهای فشاری:

TO: ضخامت پارچه ( میلیمتر) در تنش فشاری بسیار پایین برابر با 5/0 گرم نیرو بر سانتیمتر مربع.

TM: ضخامت پارچه ( میلیمتر) در بیشترین حد تنش فشاری برابر با 50 گرم نیرو بر سانتیمتر مربع.

Wc : انرژی فشاری یا كار انجام گرفته در تغییر شكل فشاری كه بر اساس مساحت زیر منحنی فشاری بیان می شود.

Rc : بازگشت پذیری فشاری كه بر حسب نسبت كار بازگشتی به كار انجام شده برای تغییر شكل فشاری است و به صورت درصد بیان می شود.

Lc: خطی بودن فشاری كه به صورت انحراف منحنی تغییر شكل از خط مستقیم ( راست) بیان می شود. مقادیر بالای Lc نشان دهنده مقاومت اولیه بیشتر نسبت به نیروی فشاری است. به طور كل، تمامی پارچه ها مقادیر كمتری برای خطی بودن نسبت به تست كشش دارند. به طوری كه محدوده مقادیر بین 25/0 تا 36/0 تغییر می كند.

 

جدول 2-2: پارامترهای اندازه گیری شده در سیستم KES-F

واحدپارامتر اندازه گیری شدهعلامتخواص
[%]كشش پذیری، كرنش تحت500EMTكششی
[-]خطی بودن منحنی تنش- كرنشLT 
[]انرژی كشش در هر واحد سطحWT 
[%]برگشت پذیری كششی، توانایی بازگشت از حالت تغییر شكل یافته كششیRT 
    
[]سختی خمشی، میانگین شیب مناطق خطی منحنی هسیترزیس خمشی به منحنی1-cm5/1±  Bخمشی
[]هستیرزیس خمشی، عرض میانگین چرخه هستیرزدیس خمشی در منحنی1-cm5/1±HB2 
    
[]سختی برشی، شیب میانگین مناطق خطی منحنی هستیرزدیس برشی به زاویه برشی 5/2 ± درجهGبرشی
[]هستیرزدیس برشی، عرض های میانگین چرخه (حلقه) هستیرزدیس برشی به زاویه برشی 5/0 ± درجهHG2 
[]هستیرزدیس برشی، عرض های میانگین چرخه (حلقه) هستیرزدیس برشی به زاویه برشی 5/0 ± درجهHG52 
    
[-]ضریب اصطكاك سطحی پارچهMIUسطحی
[-]انحراف میانگینMIUMMD 
‍[mm]سختی هندسی (زبر و خشنی سطح)SMD 
    
[-]خطی بودن منحنی فشار-ضخامتLCفشاری
[]انرژی فشاری وارد بر واحد سطحWC 
[%]بازگشت پذیری فشاری قابلیت برگشت از حالت تغییر شكل یافته فشاریRC 
    
[mm]ضخامت پارچه تحت فشار 50 نیوتن بر متر مربعTضخامت
[]وزن متر مربع پارچهWوزن

 

 

پارمترهای سطحی:

MIU : ضریب اصطكاك سطحی كه در طول بالغ بر 3 سانتیمتر از طول پارچه محاسبه می شود.

MMD: انحراف معیار میانگین ضریب اصطكاك

SMD: سختی سطحی ( انحراف معیار میانگین از قسمت سپیك)، سطح كه نشان دهنده نقاط نازك و كلفت است.

كلیه خواص مكانیكی اندازه گیری شده با سیستم KES‌ در جدول 2-2 خلاصه شده است.

2-2-2- سیستم Fast:

Fast یكسری از تجهیزات و روشهای آزمایشی است كه توسط بخش CSTRO سازمان پشم استرالیا برای اندازه گیری آن خواصی از پارچه به كار می رود كه بر روی عملكرد دوخت و دوز پارچه و ظاهر پوشاك به هنگام پوشیدن اثر می گذارد. این سیستم از 3 دستگاه ساده و یك روش آزمایش تشكیل شده كه نیازمند سایز مشخصی از نمونه برای هر دو آزمایش دستگاهی و آزمایش ثبات ابعادی است. در عمل حدود نیم تر از پارچه در عرض كامل برای انجام تمامی آزمایشات لازم و كافی است.

روش Fast در صنعت روشی ساده، قوی و نسبتاً ارزان قیمت برای اندازه گیری عینی خواص سهم پارچه در تهیه پوشاك است. بنابراین، این روش به طور عمده توسط تولید كنندگان پارچه، تكمیل كنندگان و تهیه كنندگان پوشاك مورد استفاده قرار می گیرد. اگر چه، روش Fast كاربردهای نهفته ای در تمامی مراحل تولید پارچه و استفاده از آن دارد در نتیجه كاربرد همه جانبه و وسیع این روش باعث به وجود آمدن روش پیشرفته تری از Fast شده است. دسترسی به زبان مشتركی كه هم تولید كنندگان پوشاك و هم تهیه كنندگان پارچه بتوانند با آن در رابطه با خواص و عملكرد پارچه و لباس گفتگو كنند، یكی دیگر از پیشرفت های این روش است.

1-2-2-2- تركیب سیستم FAST :

این سیستم از 3 دستگاه ساده و یك روش ازمایشی كه در جدول 3-2 آورده شده، تشكیل شده است.

برای اطمینان از محاسبات بدون اشكال، این سیستم به كامپیوتری وصل است كه محاسبات را به طور مستقیم ثبت كرده و در صفحه مانیتور خود نمایش می دهد.

FAST-1 : دستگاه اندازه گیری فشار ( فشردگی)

FAST-1 یك دستگاه اندازه گیری فشردگی است كه قادر است ضخامت پارچه و ضخامت سطحی را تحت دو بار گذاری از قبل تعیین شده، اندازه گیری نماید. ضخامت سطحی به صورت اختلاف بین ضخامت تحت دو بارگذاری از قبل تعیین شده kpa2/0 و kpa10 تعریف می شود. عامل اندازه گیری در شكل 2-2 نشان داده شده است. فشار در هر ضخامتی كه اندازه گیری می شود، توسط افزودن وزنه بر روی درپوش اندازه گیری كنترل می شود.

FAST-2: دستگاه اندازه گیری خمش

FAST-2 یك دستگاه اندازه گیری خمشی است كه طول خمش پارچه را اندازه می گیرد. از این طریق، می توان سختی خمش پارچه را نیز محاسبه نمود. این دستگاه از یك پایه Cantilever خمشی كه در روش استاندارد بریتانیا توضیح داده شده، استفاده می كند. به هر حال در FAST-2 لبه پارچه با استفاده از یك فتوسل تشخیص داده می شود در صورتی كه روشهای دیگر با چشم دیده می شود.

جدول 3-2: تركیب سیستم FAST

خصوصیات اندازه گیری شدهابزار
فشردگیFAST1
سختیFAST2
كشیدگیFAST3
ثبات ابعادی ( روش آزمایش)FAST4

 

شكل 2-2: عامل اندازه گیری فشار در سیستم FAST1

شكل 3-2: عامل اندازه گیری خمش در سیستم FAST2

همان طور كه این روش برای استفاده ساده تر است، تشخیص منبع خطای آزمایشگر، نیز باعث دقت و درستی بیشتر روش FAST2 به دیگر روشهای متداول شده است. مقدار طول خمش مستقیماً‌از نمایشگر
( صفحه) روی دستگاه خوانده می شود. شكل 3-2 عامل اندازه گیری را در این روش بیان می كند.

FAST3 دستگاه اندازه گیری كشش:

FAST3 یك دستگاه اندازه گیری كشش است كه توسط یك اهرم ساده كه در شكل 4-2 نشان داده شده، كار می كند. با حذف وزنه ها از محور تعادل، كشش پذیری پارچه تحت 3 بار گذاری مختلف اندازه گیری می شود كه شرایط دقیقاً همانند ان چیزی است كه برای پارچه تحت بار در طی فرآیند تولید پوشاك رخ می دهد. كشش پذیری پارچه در تئوری می تواند در هر زاویه ای از نخ های تار یا پود اندازه گیری شود. در عمل، معمول است تا كشش پذیری تنها در جهات تاری، پودی و یا اریب اندازه گیری گردد.

FAST4 آزمایشات ثبات ابعادی

آخرین جزء سیستم FAST، یك روش آزمایشی است كه تغییرات ابعادی پارچه هایی را اندازه گیری می كند كه این تغییرات هنگامی رخ می دهند كه پارچه در معرض تغییر شرایط محیطی قرار بگیرد.

این آزمایش شكل دیگری از آزمایش متداول تر- خشك است. آزمایش FAST4 می تواند در كمتر از دو ساعت بدون نیاز به شرایط اتمسفری (جوی) ویژه انجام شود. دیاگرام شماتیك این روش آزمایش در شكل 5-2 نشان داده شده است.

2-2-2-2 اطلاعات بدست آمده از سیستم FAST:

با استفاده از سیستم FAST، 14 پارامتر اندازه گیری شده یا محاسبه می شود. این پارامتر در جدول 4-2 آورده شده است. پارامترهای اندازه گیری شده بر روی یك نمودار كمترلی ترسیم شده كه پیش بینی مناسبی از عملكرد پارچه در طی تولید پوشاك می تواند به دست آید .اهمیت این پارامترها مطابق با هدف نهایی پارچه مورد آزمایش تغییر می كند . این سیستم روشی ساده اما قابل اطمینان است كه اطلاعات را سریع برای كنترل عملیات تكمیل و دوخت و دوز پارچه ، به ما می دهد . بخش بعدی جزئیاتی راجع به خواص اندازه گیری شده توسط سیستم FAST را بیان می كند .

ثبات ابعادی FAST-U

اصطلاح به كار رفته برای تغییر در ابعاد پارچه هایی به كار می رود كه پارچه در معرض تغییرات شرایط محیطی قرار گیرد. برای           پارچه پشمی و مخلوط پشم ، دو جزء مهم ثبات ابعادی وجود دارد

جدول 4-2 پارامترهای اندازه گیری شده با سیستم FAST:

واحدپارامترهای اندازه گیری شدهعلامتخواص
[‍%]درصد كشیدگی تختE5كششی
[‍%]درصد كشیدگی تختE20 
[‍%]درصد كشیدگی تختE100 
[‍%]درصد كشیدگی مایلEB5 
[‍mm]طول خمشیCخمشی
 سختی خمشیB 
 سختی برشیGبرشی
[mm]ضخامت تختT2فشاری
[mm]ضخامت تختT100 
[mm]ضخامت سطحیST 
[mm]ضخامت سطحی رهاشده (‌آزاد شده )STR 
[‍%]درصد جمع شدگی در حال استراحتRSثبات ابعادی
[‍%]درصد انبساط hygralRC 
[%MM2]شكل پذیریFپارامتر به دست آمده

 

 

*‌ جمع شدگی در حال استراحت :

تغییر غیر قابل بازگشت در ابعاد پارچه ( جمع شدگی یا انبساط پذیری ) هنگامی رخ می دهد كه پارچه خیس باشد (‌در آب خیس بخورد ) یا درمعرض بخار قرار گیرد . جمع شدگی در حالت استراحت به دلیل رهایی از كرنش های تثبیت پیوسته یا موقتی است كه بر پارچه در طی آخرین مراحل تكمیل وارد می شود در سیستم FAST، جمع شدگی در حالت استراحت به عنوان درصد تغییر در ابعاد پارچه خشك بعد از استراحت در آب یا دمای اتاق بیان می شود .

*‌انبساط Hygral

‌انبساط Hygral یك نوع از تغییر بازگشت پذیر در ابعاد پارچه است كه هنگامی كه رطوبت محتوی الیاف پشم تغییر می كند ، رخ میدهد . با استفاده از FAST ، انبساط HYGRD ، به عنوان‌درصد تغییر در ابعاد پارچه درحال استراحت تر به ابعاد پارچه در حال استراحت خشك بیان می شود این دو جزء به صورت ریاضی در زیر توضیح داده شده است :

درصد جمع شدگی در حال استراحت

انبساط hygral

‌به طور یكه L1 طول پارچه در حال استراحت خشك ، L2 طول پارچه تر پس از استراحت در آب و L3طول پارچه خشك تحت استراحت قرار نگرفته است .

دیگر اندازه گیری از جمع شدگی در حال استراحت ، نظیر WIRA، آزمایش جمع شدگی پرس باز (‌اتوی باز)‌یا سیلندر بخار ، نیز وجود دارد ، این روش ها نیز با روش تر – خشك FAST در ارتباط است .

دیگر روش های اندازه گیری ثبات ابعادی نیز وجود دارد كه شامل آزمایش DIN ، آزمایش HESC و جمع شدگی پرس بسته است .به هر حال ، در این آزمایشات دو جزء ثبات ابعادی از هم جدا نیم شد و نتایج گمراه كننده‌ای برای برخی پارچه‌ها می دهند .

كشش پذیری (‌قابلیت ارتجاعی FAST3

در كشش پذیری یك پارچه ، افزایش ابعادی پارچه هنگامی كه درمعرض نیروهای اعمال شده قرار بگیرد اندازه گیری می شود . با استفاده از سیستم FAST، كشش پذیری با قابلیت ارتجاعی تحت عنوان درصد افزایش طولی در نمونه تحت بارگذاری های عرضی مقدار مذكور برای كشش پذیری پارچه همانی است كه در اندازه گیری می شود كشش پذیری در جهات تاری و پودی به ترتیب در كه برای محاسبة‌شكل پذیری پارچه استفاده می شود ، اندازه گیری می گردد. كشش پذیری مایل ( اریب ) تنها درعرض اندازه گیری می شود .

سختی خمشی FAST2

سختی خمش یك پارچه تحت عنوان كوپل مورد نیاز برای خمش پارچه به منحنی یكنواخت ، تعریف می شود ، سیستم FAST سختی خمش را از طریق طول خمش Cantilever پارچه مشخص می كند كه با استفاده از عامل توضیح داده شده در BS:3356 و وزن پارچه اندازه گیری می شود

سختی خمش از طریق زیر محاسبه می شود

6-10×807/9×3(‌طول خمش )×وزن

در حالی كه واحد آن ، واحد طول خمش mm و وزن پارچه بر حسب است .

سختی برشی (FAST3)

تغییر شكل برشی پارچه تحت عنوان حركت شبكه‌ای (‌Trellising) تعریف می شود كه در آن زاویه بین نخ های تار و پود (‌از 90 درجه ) درحال تغییر است بدون آن كه تنشی برروی دیگر نخ ها وارد شود. سختی برش پارچه به عنوان نیروی لازم برای تغییر شكل پارچه اندازه گیری می شود . در FAST ، سختی برشی از درصد كشش پذیری مایل (‌اریب ) پارچه تحت بارگذاری 5 محاسبه می شود

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment