دانلود پایان نامه میزان تاثیر قربانی خشونت شدن بر خشونت جوانان

دانلود پایان نامه

5-4-2- خشونت گروهی جوانان ( باندهای تبهكاری )

با اینكه بیشترین میزان رفتار گروهی برای بزه در قالب انواع سرقت صورت گرفته ، اما نیم نگاهی به اخبار حوادث نشان می دهد كه جرایمی نظیر توزیع مشروبات الكلی ، توزیع و فروش مواد مخدر و قاچاق انسان نیز در قالب فعالیتهای گروهی صورت می گیرد . در این كنش جمعی و اشكال متنوع آن كجروان جوان افزون بر اینكه یكدیگر را از حمایتهای مالی برخوردار می سازند . نیازهای عاطفی و ارزشی همدیگر را نیز برآورده می كنند . كارشناسان مسائل اجتماعی با دقیق شدن در رفتارهای صورت گرفته در قالب كجروی گروهی جوانان نشان می دهند كه برآورده شدن این نیازها پشتوانه روانی مهمی برای تقویت و استمرار بخشیدن به رفتارهای یاد شده بشمار می آید . در یك تحقیق دانشگاهی حضور جوانان و نوجوانان در این گونه فضاهای خرده فرهنگی و همراهی و مشاركت آنان در این نوع مناسبات به معنای ابراز پایبندی به الگوهای رفتاری خرده فرهنگهای كجروی معرفی شده است .

مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد اینگونه رفتارها گاه با تدارك مقدماتی خاص از قبیل تشكیل دار و دسته ، طرح و نقشه و تهیه لوازم و ابزار صورت می پذیرد . از جمله نمونه های مطرح در این شكل از رفتار می توان به تشكیل دار و دسته های بزهكاری در سطح محل یا باندهای خاص منطقه ای ، كشوری و حتی بین المللی اشاره كرد.

جرم شناسان در موارد دیگر اعلام می كنند ، خشونت گروهی جوانان و نوجوانان ممكن است تحت تأثیر محرك قوی و هیجانی شدید در وضعیتی خاص و به شكل غیر مترقبه اتفاق بیافتد ، غیر قابل پیش بینی بودن این امر منجر به شكل گیری گروههای بزهكاری در درون گروههای جوانان و نوجوانان جامعه می شود . كجروی های گروهی در میان این عده به شكل جنبش احساسی ، تحرك پذیر ، آشوب طلب ، پر تحرك و به همان نسبت خطرناك ، عاطفی و اصلاح پذیر توصیف شده كه توجه محققان و كارشناسان علوم اجتماعی را به خود معطوف كرده است ( تركاشوند ، نشریه حمایت ، 1385 ) .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه