پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش :

حسابداری

 

عنوان :

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 

استاد راهنما :

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

 

استاد مشاور :

دکتر احمد یعقوب نژاد

  

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل ی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

 

5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131

5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132

 

                                     فهرست جدول ها

شماره                                                 عنوان                                                  صفحه

2-1        مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14

2-2        مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15

3-1        پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68

3-2        ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70

3-3        ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71

4-1        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-2        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-3        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82

4-4        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82

4-5        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82

4-6        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-7        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-8        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84

4- 9       خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84

4-10      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85

4-11      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85

4-12      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85

4-13      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-14      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-15      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87

4-16      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87

4-17      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-18      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-19      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88

4-20      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89

4-21      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89

4-22      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90

4-23      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90

4-24      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90

4-25      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91

4-26      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-27      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-28      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92

4-29      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92

4-30      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93

4-31      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93

4-32      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93

4-33      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-34      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-35      نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95

4-36      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96

4-37      آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97

4-38      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98

4-39      آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99

4-40      آزمون t  فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100

4-41      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101

4-42      آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102

4-43      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103

4-44      آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104

4-45      آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105

4-46      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106

4-47      آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107

4-48      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108

4-49      آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109

4-50      میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111

4-51      آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112

4-52      میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113

4-53      آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114

4-54      آزمون t  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115

4-55      میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116

4-56      آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117

4-57      میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای  حسابرسی کامپیوتری                                                                                                                                                                           (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118

4-58      آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119

4-59      آزمونt  فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120

4-60      آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121

4-61      آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121

5-1        مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130

 

                                 فهرست نمودارها

 

شماره               عنوان                                                                               صفحه

 

2-1        فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….28

4-1        جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79

4-2        سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79

4-3        نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80

4- 4       مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80

برای متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

Leave a comment