دانلود پایان نامه دلایل استفاده ازمدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 • فراینداجرای برنامه پروژه:

1- برنامه پروژه: انواع برنامه های مدیریتی ورودی این بخش می باشندومعمولاشامل مواردزیرمی شود:

 • مصوبات،پروانه هاومجوزها.
 • توصیفی ازروش یااستراتژی مدیریت پروژه.
 • بیان محدوده پروژه که شامل اقلام قابل تحویل پروژه واهداف پروژه می باشد.
 • ساختارشکست کار(WBS) تاسطحی که درآن کنترل داشته باشیم.
 • تخمین هزینه ها،تاریخ شروع فعالیتها وتعیین مسولیتها.
 • وقایع کلیدی وتاریخ پیش بینی شده برای تحقق هریک ازآنها.
 • کارکنان کلیدی وموردنیاز.
 • ریسک کلیدی،شامل محدودیتها وفرضیات،پاسخهای برنامه ریزی شده به هرکدام ازآنها.
 • برنامه های فرعی پروژه مانندبرنامه مدیریت زمانبندی وبرنامه مدیریت محدوده پروژه.
 • تصمیمات کلیدی برای شروع،ادامه وتوقف فعالیتها.

2- جزئیات پشتیبانی کننده برنامه پروژه:این جزئیات شامل موارد زیرمی شود:

 • خروجیهای حاصل ازدیگرفرایندهای پروژه که دربرنامه پروژه لحاظ نشده اند.
 • اطلاعات واسناد دیگری که درمدت اجرای برنامه پروژه ایجاد شده اند.
 • اسنادفنی مانند نیازها،طرحها.
 • مستندسازی استانداردهای مربوطه.

3- سیاستهای سازمان: درهرپروژه ای بایدتاثیرسیاستهای مختلف سازمان برپروژه بررسی شود.تعدادی ازاین سیاستهاعبارتنداز:

 • سیاستهای مدیریت کیفیت.
 • سیاستهای مربوط به مدیریت امورکارکنان.
 • سیاستهای کنترل مالی.

4- اقدامات اصلاحی: اقداماتی هستندکه برای انطباق اجرای پروژه بابرنامه پروژه انجام می شوند.

! نکته: تمامی این مراحل باری خروجیهای فرایندتهیه برنامه پروژه نیز انجام می گیرد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

 • 1