دانلود پایان نامه بررسی ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه عمران 

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته‌ی سازه

عنوان:

تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

استاد راهنما :

دکتر محمد رضایی پژند

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………….. یک

نمایه‌ی شکل‌ها…………………………………….. پنج

نمایه‌ی جدول‌ها…………………………………….. نه

فصل یکم: آغاز سخن………………………………. 1

1-1- پیش‌گفتار……………………………………… 1

1-2- الگوهای رشد ترک…………………………… 2

1-3- ترک در ماد‌ه‌ی مرکب…………………………. 2

1-4- سامان‌دهی پایان‌نامه……………………….. 3

فصل دوم: الگوهای رشد ترک……………………… 6

2-1- پیش‌گفتار……………………………………… 6

2-2- الگوی کشسان خطی……………………….. 6

2-3- الگوی ترک چسبنده…………………………. 7

2-4- الگوی رفتاری خرابی………………………… 8

فصل سوم: شکست ماده‌ی مرکب……………… 9

3-1- پیش‌گفتار……………………………………..9

3-2- ماده‌ی مرکب……………………………….. 10

3-3- رفتار مکانیکی ماده‌ی مرکب………………. 10

3-4- وابستگی تنش و کرنش ماده……………… 10

3-5- شکست در ماده‌ی مرکب………………….. 16

3-6- شکل‌گیری ترک میان لایه‌ای………………. 18

3-6-1- جدایی لایه‌های ماده‌ی مرکب……………20

3-6-2- تنش‌های لبه‌ی آزاد ……………………….20

3-6-3- ضربه……………………………………….. 21

3-7- رشد ترک‌های میان لایه‌ای…………………. 21

فصل چهارم: رشد ترک در ماده‌ی مرکب………… 23

4-1- پیش‌گفتار…………………………………….. 23

4-2- معیار رشد ترک در ماده‌ی مرکب…………… 23

4-3- یافتن مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی……. 24

4-3-1- نگره‌ی تیر…………………………………. 25

4-3-2- روش مساحت……………………………. 27

4-3-3- راه‌کار گسترش مجازی ترک…………….. 28

4-3-4- فن تابع اولیه‌ی مستقل از مسیر ……… 29

4-3-5- روش بسته شدن مجازی ترک…………. 32

فصل پنجم: جزء تماس چسبنده…………………35

5-1- پیش‌گفتار………………………………….. 35

5-2-  جزء چسبنده………………………………. 35

5-3- ارتباط‎سازی الگو‎ی ترک چسبنده………… 38

5-3-1- ارتباط‎سازی الگو‎ی چسبنده‌ی دو خطی…40

5-4- ارتباط‌سازی تابع چسبنده …………………42

5-4-1- بررسی نمودار تنش- بازشدگی………..42

5-4-2- ارتباط‌سازی تابع کشسان……………… 44

5-4-3- تابع کشسان خطی……………………… 45

5-4-4- تابع کشسان سهمی درجه دو………… 46

5-4-5- تابع کشسان توانی……………………. 46

5-4-6- تابع کشسان لگاریتمی……………….. 47

5-4-7- مقایسه‌ی تابع‌های کشسان پیشنهادی…47

5-5- روش جزء‌های محدود ناحیه‌ی چسبنده….49

فصل ششم: آزمایش‌های شکست میان لایه‌ای….51

6-1- پیش‌گفتار…………………………………… 51

6-2-  شیوه‌ی بسته شدن مجازی ترک…………51

6-3- شبیه‌سازی به روش جزء چسبنده………..52

6-4- نمونه‌های عددی…………………………… 53

6-4-1- تیر طره‌ی دوتایی………………………… 54

6-4-2- نمونه‌ی خمشی یک بخشی………….. 62

6-4-3- نمونه‌ی تیر خمشی ترک‌دار……………. 66

فصل هفتم: پایان سخن………………………… 76

1-1- پیش گفتار …………………………………..76

7-2- گزیده‌ی پایان‌نامه………………………….. 76

7-2- نتیجه‌گیری…………………………………. 77

7-3- پژوهش‌های آیندگان………………………. 77

دستمایه‌ها ……………………………………….78

واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی……………….. 84

نام‌نامه……………………………………………. 86

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید