دانلود پایان نامه تجربه محلی درعرصه جهانی شدن نگرش دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی نسبت به پدیده ی جهانی شدن

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جامعه شناسی

عنوان:

تجربه محلی درعرصه جهانی شدن : نگرش دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس نسبت به پدیده ی جهانی شدن درسال 1391

استاد راهنما :

دکترمحمدرضامریدی

استادمشاور:

دکترهدایت نیکخواه

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده : ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………..2

1-1مقدمه :………………………………………………………………………………………………………4

2-1- بیان مساله:………………………………………………………………………………………………4

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:………………………………………………………………5

4-1- اهداف پژوهش :………………………………………………………………………………………6

5-1- فرضیه و سوالات تحقیق :…………………………………………………………………………7

6-1-تعریف عملیاتی متغیرها:……………………………………………………………………………………8

7-1- تعریف جنگ نرم :……………………………………………………………………………………….12

فصل دوم پیشینه پژوهش و مطالعات تئوریک : :………………………………………………………….19

1-2- جهانی شدن یا جهانی سازی: :………………………………………………………………..23

2-2-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک  فرآیند طبیعی است.»:……………………………………………26

3-2-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:…………………………………………………..27

4-2-«جهانی شدن یک روند قابل مدیریت است» :……………………………………………………………..29

5-2- تعاریف جهانی شدن:……………………………………………………………………………………………..30

6-2- جهانی شدن ؛فرصت یا تهدید:…………………………………………………………………………………31

7-2- جهانی شدن،یک پدیده چند بعدی:……………………………………………………………………….33

8-2- ابعاد جهانی شدن :……………………………………………………………………………………………..34

9-2- جهانی شدن اقتصاد: ……………………………………………………………………………………………34

10-2-جهانی شدن سیاست :…………………………………………………………………………………………34

11-2- جهانی شدن فرهنگ : :……………………………………………………………………………………….35

12-2- فوکویاما و نظریه ی آخرالزمان:……………………………………………………………………………35

13-2- مارشال مک لوهان با نظریه ی دهکده ی جهانی:…………………………………………………..36

14-2- آلوین تافلر با تئوری برترین ها:………………………………………………………………………….36

15-2- ساموئل هانتیگتون و نظریه ی برخورد تمدن ها:……………………………………………………37

16-2- نظریه مبادله جورج هومنز:…………………………………………………………………………………38

17-2- نظریه نظام جهانی والراشتاین:……………………………………………………………………………..42

18-2- جهانی شدن وفرهنگ:……………………………………………………………………………………….47

19-2- فرهنگ وجهانی شدن:……………………………………………………………………………………….49

20-2- هویت جهانی ومحلی:……………………………………………………………………………………….52

21-2- هویت های محلی درفرایند جهانی شدن . :…………………………………………………………..52

22-2- استراتژی امنیت فرهنگی:…………………………………………………………………………………..56

23-2- آثار تحولات ارتباطات برفرهنگ:…………………………………………………………………………60

24-2- جهانی شدن و سیاست:……………………………………………………………………………………..61

25-2- جهانی شدن حقوق بشر:……………………………………………………………………………………64

26-2- هویت های جغرافیایی وسیاسی:………………………………………………………………………….66

27-2- نقش دولت های ملی:……………………………………………………………………………………………67

28-2- جهانی شدن واقتصاد:…………………………………………………………………………………………….68

29-2- جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان:………………………………………………………..72

30-2- تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:…………………………..78

فصل سوم روش شناسی تحقیق :……………………………………………………………………………………….85

1-3مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………….86

2-3-روش تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………..86

3-3- جامعه آماری:………………………………………………………………………………………………………….86

4-3- حجم نمونه: :………………………………………………………………………………………………………….87

5-3- روش نمونه گیری: :…………………………………………………………………………………………………87

6-3- اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………87

7-3- متغیرها:…………………………………………………………………………………………………………………89

8-3- رسانه های جمعی:………………………………………………………………………………………………….89

9-3- ارزش های اجتماعی:………………………………………………………………………………………………89

10-3- جنگ نرم:……………………………………………………………………………………………………………92

11-3-تعریف جنگ نرم:…………………………………………………………………………………………………92

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ……………………………………………………..105

1-4- مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………..106

2-4-تجزیه وتحلیل توصیفی متغیرها:………………………………………………………………………………….106

3-4- آزمون فرضیات :……………………………………………………………………………………………………….106

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : :………………………………………………………………………………..122

5-1- مقدمه  :………………………………………………………………………………………………………………..123

5-2-نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :…………………………………………………………………………123

5-3- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش:………………………………………………………………………………..124

5-4 محدودیت تحقیق: :……………………………………………………………………………………………………132

5-5-1پیشنهادات تحقیق :…………………………………………………………………………………………   133

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………..135

فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

جدول1-4-1-توزیع فراوانی افرادموردمطالعه به تفکیک جنسیت:………………………………………….107

جدول1-4-2-توزیعفراوانیافرادموردمطالعه به تفکیک سن:……………………………………………………108

جدول 1-4-3-توزیع فراوانی افرادموردمطالعه به تفکیک تعداد اعضای خانواده:……………………..109

جدول1-4-4-توزیعفراوانیافرادموردمطالعهبراساس میزان درآمد سرپرست:……………………………..110

چکیده

جهانی شدن فرآیندی  گریز ناپذیر است که پیامدهای آن جوامع را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.تاثیر این فرایند در حوزه های مختلف (اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) از مو ضوعات  بحث انگیز عصر حاضر است .در این  پژوهش  به بررسی نگرش دانشجو یان  به پدیده  جها نی شدن پرداخته شده است.

روش پژوهش حاضرازنوع پیمایشی بوده وجمع آوری داده هابا استفاده از پرسشنا مه صورت گرفته است. که بین جا معه  نمونه ی 150نفری از جامعه آماری (دانشجوایان  دانشگاه آزاد اسلامی)به شیوه تصادفی توزیع شده است .هدف از این پژوهش  بررسی  بیشتر این پدیده(جهانی شدن ) و ابعاد و حوزه های مختلف آن بنابر نگرش دانشجویان می باشد .براساس نتایج بررسی  تاثیر رشته  تحصیلی ،نگرش خانواده و گروه دوستان ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشجویان و رضایت مندی  دانشجویان از سطح توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بر نگرش دانشجویان نسبت به پدیده جهانی شدن تایید می گردد .و بنابر نظر آنان جهانی شدن  بر تمامی عرصه های زندگی اجتماعی بشراعم از اقتصاد ،فرهنگ وسیاست  تاثیر دارد گاه مثبت ،گاه منفی ، گاه سازنده و گاه مخرب، این اثر در تمامی عرصه ها یکسان و یک نواخت نیست .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment