دانلود پایان نامه با فرمت ورد – تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

 

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:  کلیات 5

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا 6

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا 9

بند اول: کامن لا و ارتباط آن با دادگاه های انصاف 11

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا 13

گفتار دوم: کامن لا و ارتباط آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان 17

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه 17

بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا 19

مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد 20

گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه 21

بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد 21

بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه 24

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد 24

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد 25

ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد 28

د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد 31

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 33

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد 33

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد 33

 

فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا 34

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا 35

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد 42

گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47

بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد 49

بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد 55

مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا 56

گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا 56

بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد 58

  1. اراده باطنی: 59
  2. اراده ظاهری: 60

بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا 62

  1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا 62
  2. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا 64

فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا 74

مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا 76

گفتار اول: بررسی اراده مشترک