دانلود پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

دانلود پایان نامه

دانشگاه سوره-دانشکده ارتباطات

موضوع پایان نامه:

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

استاد راهنما: دکتر ستار عودی

استاد مشاور: دکتر محمود کلاهچیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه عملیات روانی شیوه ها و تکنیک های مختلفی را شامل می شود، اما نمی توان این معنا را در تکنیک و یا شیوه ای خاص محدود دانست، از این منظر عملیات روانی فرایندی تاثیرگذار بر مخاطب بوسیله ابزار و وسایل مختلف است، فرایندی که در طول قرن ها تغییر یافته و امروز با چهره ای مدرن معانی مختلفی را تولید کرده است، شناخت جنگ نرمی که امروزه ملت ها و از آن نیز فراتر انسانیت را هدف قرار داده است تنها با درک صحیح از این معنا میسر است، از این رو یکی از نظریاتی که درتبیین مفهوم عملیات روانی و توضیح فرایند آن در این معنا کوشیده است نظریه ناهماهنگی شناختی در علم ارتباطات و روانشناسی اجتماعی است، بر این مبنا و نظر به ضرورت شناخت مولفه های هویتی جامعه خویش جهت تبیین الگوهای دفاعی بومی با رویکردی تحلیلی در تاریخ اسلام یکی از پرفرازو نشیب ترین دوران تاریخ اسلام یعنی دوره زمامداری بنی امیه براساس مولفه های عملیات روانی و نظریه ناهماهنگی شناختی مورد ارزیابی و بازخوانی قرار گرفت و ضمن تبیین معنای عملیات روانی در شیوه های رفتاری دستگاه خلافت اموی فرایند عمل این عملیات روانی توسط بنی امیه نیز براساس نظریه ناهماهنگی شناختی ارزیابی و توصیف گردید .

واژگان کلیدی: عملیات روانی، تبلیغات، افکار عمومی، دستگاه اموی

فصل اول- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………  12

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • طرح مسئله و تعریف آن …………………………………………………………………………………………. 14
 • ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش …………………………………………………………………………. 18
  • ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ……………………………………………………………………. 18
  • ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………….. 19
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 20
 • روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 21

5-1 سوالات و سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………..  21

5-2 متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….  21

5-3 کاربران پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  21

5-4 روش پژوهش و تکنیک جمع­آوری داده­ها …………………………………………………………  21

5-5 تکنیک جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………  21

5-6 ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………….  22

5-7 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….  22

5-8 شیوه­ ی تجزیه و تحلیل داده­ها …………………………………………………………………………  22

فصل دوم-ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….  23

 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 23
  • تاریخچه موضوع …………………………………………………………………………………………… 23
  • پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………….. 27
  • تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………. 29
 • مفاهیم نظری ……………………………………………………………………………………………………………… 30
  • مفاهیم نظری مرتبط با عملیات روانی ……………………………………………………………… 30

2-1-1 عملیات روانی …………………………………………………………………………………..  30

2-1-1-1 اهداف مورد نظر در عملیات‌روانی ……………………………………………  30

 • تقسیم بندی عملیات‌روانی …………………………………………………… 30

2-1-1-3 تعریف کاربردی …………………………………………………………………….  32

2-1-2 جنگ روانی ……………………………………………………………………………………..  33

2-1-2-1 ارتباط جنگ روانی و عملیات روانی ………………………………………….  34

2-1-2-2 شیوه‌های جنگ روانی …………………………………………………………….  34

2-1-2-3 عوامل مؤثر بر موفقیت جنگ روانی …………………………………………  34

2-1-2-4 اقسام جنگ روانی ………………………………………………………………….  34

2-1-2-5 اهداف جنگ روانی ………………………………………………………………..  35

 • تعریف کاربردی ………………………………………………………………… 35
 • تبلیغات …………………………………………………………………………………………. 36

2-1-3-1 عناصر تشکیل دهنده تبلیغات …………………………………………………  36

2-1-3-2 انواع تبلیغات ……………………………………………………………………….  37

2-1-3-3 تبلیغ از منظر اسلام ………………………………………………………………  37

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 38
 • افکار عمومی …………………………………………………………………………………. 38

2-1-4-1 تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی …………………………………..  39

2-1-4-2 ویژگی های افکار عمومی ……………………………………………………..  39

2-1-4-3 اقسام افکار عمومی ………………………………………………………………  39

2-1-4-4 منشأ افکار عمومی ………………………………………………………………..  40

2-1-4-5 افکار عمومی در جنگ روانی …………………………………………………  40

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 41
 • مدیریت ادراک ……………………………………………………………………………….. 41

2-1-5-1 مفهوم شناسی مدیریت ادراک ………………………………………………..  43

2-1-5-2 روشهای مدیریت ادراک ………………………………………………………..  43

2-1-5-3 تکنیک ها ……………………………………………………………………………  44

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 44
 • شایعه ……………………………………………………………………………………………. 45

2-1-6-1 تعاریف شایعه ……………………………………………………………………..  56

2-1-6-2 تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  47

 • مفاهیم نظری مرتبط با دستگاه اموی ……………………………………………………………….. 48
  • فشار اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 48

2-2-1-1 فشار اجتماعی بر افکار عمومی ………………………………………………  49

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 49

2-2-2 نفوذ اجتماعی ………………………………………………………………………………………  49

2-2-2-1 پیامدهای رفتاری نفوذ اجتماعی ……………………………………………..  51

2-2-2-2 تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  52

 • مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 53
  • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………………………………. 53
   • مفهوم هماهنگی شناختی ……………………………………………………………………… 53
   • نظریه های مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. 53
    • نظریه تعادل ……………………………………………………………………… 54
    • نظریه تقارن ………………………………………………………………………. 54
    • نظریه همخوانی …………………………………………………………………. 54
    • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………… 55

3-1-2-4-1 چگونگی پیشرفت تئوری نظریه ……………………….  56

 • تحقیقات مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. 57
 • چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………. 59

3-2-1 توصیف واژههای کلیدی نظریه ……………………………………………………………..  59

 • تشریح کاربردی نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر ……………………………….. 61
  • موقعیت های بروز ناهماهنگی ………………………………………….. 62
  • روابط متقابل در درون ساخت شناختی ……………………………… 64
 • جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در عملیات روانی دستگاه اموی (مدل نظری) 65

فصل سوم- بنی امیه در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………  69

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
 • زمینه های قدرت بنی امیه ………………………………………………………………………………………. 72

2-1 جریان سقیفه ………………………………………………………………………………………………….  72

2-2 خلافت عثمان، خون رگهای بنی امیه ………………………………………………………………..  74

 • پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. 76

3-1 تثبیت حزب اموی ………………………………………………………………………………………….  76

 • جنگ جمل ………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-1 نامه به طلحه بن عبیداللَّه  ………………………………………………………………………………..  80

4-2 نامه به زبیر بن عوام ………………………………………………………………………………………..  80

4-3 نامه به مروان بن حکم …………………………………………………………………………………….  81

4-4 نامه به سعید بن عاص‏ …………………………………………………………………………………….  81

4-5 نامه به عبداللَّه بن عامر بن کریز ……………………………………………………………………….  81

4-6 نامه به ولید بن عقبه ……………………………………………………………………………………….  82

4-7 نامه به یعلی بن منیه ………………………………………………………………………………………..  82

4-8 بازتاب نامه‏نگاری‏های معاویه …………………………………………………………………………..  82

 • جنگ صفَّین و حکمیت …………………………………………………………………………………………. 84

5-1 شهادت عمار و فئه باغیه …………………………………………………………………………………  85

5-2  قرآن های بر نیزه …………………………………………………………………………………………..  87

5-3 حکمیت و خوارج ………………………………………………………………………………………….  89

 • صلح طلبی معاویه، توطئه ای برای القای مشروعیت ………………………………………………….. 90
 • ولیعهدی یزید و مقدمات معاویه بر این امرشوم ………………………………………………………… 94

7-1 اقدامات تبلیغی و فرهنگی معاویه برای ولیعهدی یزید ……………………………………….  94

 • مرگ معاویه و خلافت یزید …………………………………………………………………………………… 97
 • پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام ………………………………………………………………………………. 98

9-1 اقدام یزید در مکّه …………………………………………………………………………………………..  98

9-2 کوفیان و امتحان بزرگ ……………………………………………………………………………………  99

9-3 تغییر اوضاع اجتماعى کوفه ……………………………………………………………………………  100

9-4 بسیج عمومى برای جنگ ………………………………………………………………………………  101

9-5 رسانه های تبلیغاتی اموی پس از واقعه عاشورا …………………………………………………  102

 • پایان بنی امیه ……………………………………………………………………………………………….. 105

10-1 مروان بن حکم …………………………………………………………………………………………..  105

10-2 ولیدبن عقبه بن ابی معیط …………………………………………………………………………….  106

فصل چهارم – جایگاه شیوه های رفتاری امویان در مولفه های عملیات روانی ………………………………  107

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 107
 • فضای اجتماعی قلمرو حکومتی بنی امیه ……………………………………………………………….  108

2-1 نهاد اطلاع رسانی در زمان بنی امیه …………………………………………………………………  108

2-2 سلطه تبلیغاتی بنی امیه بر اذهان عمومی ………………………………………………………….  108

2-3 عملیات روانی معاویه برای تامین نیروی انسانی ……………………………………………….  109

2-4 عملیات روانی بنی امیه در قلمرو حکومتی ………………………………………………………  112

3- سطوح عملیات روانی بنی امیه ……………………………………………………………………………….  117

3-1 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های القایی ……………………………………………………  117

3-2 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های اقناعی …………………………………………………..  117

3-3 فرایند تغییر نگرش، پس از فریب رفتاری ………………………………………………………..  118

3-4 فرایند تغییر نگرش، پس از اجبار رفتاری …………………………………………………………  118

4- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه …………………………………………………………  120

4-1 سانسور خبری ……………………………………………………………………………………………..  120

4-2 شیعه ستیزی ………………………………………………………………………………………………..  120

4-3 جعل حدیث و روایت …………………………………………………………………………………..  120

4-4 احیاى عروبت ……………………………………………………………………………………………..  125

4-5 سد آگاهی مردم …………………………………………………………………………………………..  126

4-6 شایعه و تشنج آفرینی ……………………………………………………………………………………  126

4-7 اسطوره سازی …………………………………………………………………………………………….   128

4-8 سست کردن اعتقادات مذهبی ………………………………………………………………………..  128

4-9 احیاى جریان هاى اعتقادى انحرافى ………………………………………………………………   130

4-10 استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت …………………………………………………..  132

4-11 مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی ……………………………………..  133

4-12 مصادره مفاهیم …………………………………………………………………………………………..  135

4-13 تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان ……………………………………………………..  136

4-14 استفاده تبلیغی از  شخصیت های موثر …………………………………………………………..  137

4-15 ارسال پارازیت …………………………………………………………………………………………..  138

4-16 تحریف تاریخ ……………………………………………………………………………………………  138

4-17 استفاده از شعار های رنگین …………………………………………………………………………  141

4-18 جعل وقایع و تاثیر بر نسل ها ………………………………………………………………………  142

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………..  144

 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 144
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. 149

2-1 روش های مقابله با عملیات روانی براساس مبانی نظری پژوهش ……………………….  149

1- مقدمه

امروزه اهمیت افکار عمومی[1] در مدیریت سیاسی و امنیتی که خود از تحولات تکنولوژیک جهان ناشی است افزایش چشمگیری یافته ، شیوه های سلطه و نفوذ[2] توسط قدرتهای بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده و تلاش برای تحمیل اراده از طریق روشهای نرم افزارانه و با بهره گیری از قدرت نرم[3] در دستور کار این دولتها قرار گرفته است. شیوع به کارگیری روشهای اعمال تهدید نرم مانند عملیات روانی به گونه ای گسترش یافته است که برخی از آن به جنگ دائمی یا نبرد ممتد یاد می کنند. به تعبیر شهید آوینی «خانه های امنیت در زیر دامنه آتش فشانها استقرار یافته است» پس گریزی از هجوم تهدیدات نرم وجود ندارد، هرچند تهدیدات نرم با گسترش روز افزون تکنولوژی دائماً در حال تغییر است اما شناخت این تهدیدات به دور از مبانی عملی و جایگاه تاریخی آن چندان راه گشا نخواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment