دانلود پایان نامه ارشد کاربردهای مدیریت پروژه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  «تشریح مفاهیم»

  • مدیریت برمبنای استثناء :

روشی که درمدیریت که برپایه آن،زیردستان رویدادهای استثنایی رابه آگاهی فرادستان خود می رسانندتاازاین طریق ازآنان درخواست کمک کنندویابرتصمیم گیری شان اثربگذارند.

  • مدیریت برمبنای هدف :

تاکییدبراهمیت مجموعه ای اهداف برای هرعضویک سازمان ونیزبخشهای مختلف آن سازمان.

  • مدیریت ریسک:

رویکردی درمدیریت که حفظ داراییها وقدرت درآمدی شرکت تجاری دربرابر احتمال بروز زیان رامدنظرقرارمی دهد.

  • مدیریت مشارکتی:

نوعی مدیریت که بردموکراسی صنعتی تاکیدودرآن کارگران فعالانه دراداره ی امورسازمان مربوط شرکت می کنند.

  • مسیربحرانی :

عبارت است ازترتیب دادن عملیاتی درپروژه که درکوتاه ترین مدت حاصل شده باشدوموجب هزینه کمترنیزخواهدشد.

  • پرت :

فن ارزشیابی وبازنگری برنامه .فن ویژه معروفی درتحلیل مسیربحرانی.

  • نمودارمیله ای:

نوعی شیوه گرافیکی برای نشان دادن اطلاعات آماری.

تحلیل کارکنان سازمانی که کوشش داردالگوهاوگرایشهای استخدام شدگان خودراتعیین کند.

  • مدیریت نیروی انسانی :

مسولیت مطلوبترین بهره برداری ازکارکنان یک سازمان که شامل شناسایی،گزینش،استخدام، تربیت وپرورش نیروی انسانی درجهت تحقق اهداف موردنظرسازمان می شود.

  • برنامه ریزی شبکه ای( تحلیل شبکه) :

طیفی ازشیوه های روش مسیربحرانی برای برنامه ریزی وکنترل طرحهای پیچیده ازطریق ثبت اجزای آنهاونشان دادن این اجزا به صورت نموداری درچهارچوب شبکه ای ازفعالیتهای به هم پیوسته که رویدادها به صورت دایره وفعالیتها به صورت پیکان است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه