دانلود پایان نامه ارشد رشته صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

thesis-download

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

ﺳﻮ و ﻫﻮ[۱] (۲۰۰۸)، ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺄﻣﯿﻦ   ﺳـﺒﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آنها ۲۰ روﯾﮑﺮد را ﺷﻨﺎساییﮐـﺮده و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﻓﺎزی، روﯾﮑﺮدﻫﺎ را  اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋـﺎﻟﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

ژو و ﻫﻤﮑﺎران[۲] (۲۰۰۸)، ۲۲ مؤلفه را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ در ﺑﺮﺧـﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﺮدﻧﺪ. آنها اﯾـﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ را در ﭘـﻨﺞ گروه شامل شاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻠﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﺰ، ﻫﻤﮑـﺎری با مشتری، ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ.

      [۱] Hsu and Hu

      [۲] Zhu et al

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)