دانلود پایان نامه با موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مراجعه به شرکت های تجاری

مبحث اول: مبنای مراجعه به شرکت های تجاری

همانطور که قبلاً اشاره شد کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا دارند با قبول این شخصیت مجزی برای شرکت قروض و تعهدات شخص حقوقی متعلق و در تعهد خود اوست نه اعضای آن. با توجه به اصل مالکیت اختصاصی غیرمنطقی است که تصور کنیم یکی از اعضا یا حتی تمام اعضا متعهد تمام یا حتی قسمتی از تعهدات شخص حقوقی قرار گیرند. با توجه به این اصل در هر یک از مجموعه های تجارتی که شرکا متعهد تمام یا قسمتی از تعهد شرکت باشند آن مجموعه را دیگر نمی توانیم شخص حقوقی یا شرکت بنامیم.

از جمله نتایج شخصیت حقـوقی شرکت آن است که لزوما آن چه اندام و ارکان شرکت بنام شرکت انجام می دهند، شرکت را متعهد می سازد و نه مدیران و شرکای شرکت را.

یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. و وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد بود.

گفتار اول: شرکت فعال تجاری

شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء منعقد می شود، ولی بعد از تاسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی  استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکاء نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.

این موضوع درباره شرکت های سهامی کاملاً صادق بوده و گر چه در بدو امر تاسیس شرکت تابع قرارداد بین شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود می آورد، ولی بعد از تشکیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد که تبعیت از آن برای عموم شرکاء حتی بعضی اوقات بر خلاف

Leave a comment