دانلود پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف

دانلود پایان نامه

٫ تعریف فرهنگ سازمانی

تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است. برخی فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقادی می­دانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است. برخی آن را سلسله­ای از ارزش­های مشترک همبسته می دانند، که با مفاهیم نمادی چون داستان­ها، اسطوره­ها و تکیه­کلام­ها منتقل می­شود. برخی دیگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردی است که سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام می­دهند. به­عبارتی، فرهنگ جنبه انسانی سازمان است که با همبستگی هدف مشخص می­شود. همچنین فرهنگ سیستمی است متشکل از ارزش­ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل می­کنند و چطور عمل نمی­کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می­نهد (منوریان و بختایی ۱۳۸۵، ۷).

فرارو[۱] (۱۹۹۸) فرهنگ سازمانی را به عنوان هر چیزی که افراد به صورت اعضای نظام اجتماعی­شان، دارند، فکر می­کنند و انجام می­دهند، تعریف می­کند؛ و این معیار اساسی رفتار اجتماعی و اقدام یکپارچه­شده می­باشد. فرهنگ­های سازمانی منش و شخصیت یک سازمان را نشان می­دهند که این هم روابط کاری روزانه کارکنان را اداره می­کند و آن­ها را در خصوص چگونگی رفتار و مراوده­کردن درون سازمان و تشکیل­شدن سلسله مراتب، هدایت می­نماید (تی­سنگ[۲] ۲۰۱۰،۲).

بسیاری از صاحب­نظران در این مورد اتفاق­نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می­شود (رابینز ۱۳۷۸،۳۷۲).

تعریف فرهنگ سازمانی به دلیل مشخصات پیچیده آن، مشکل است؛ زیرا بخشی از صورت­های فرهنگ، غیرملموس بوده و قابل مشاهده نیست. با وجود این سختی، به نظر می­رسد که بیشتر نویسندگان بر این نکته اتفاق­نظر دارند که فرهنگ سازمانی نقطه محوری و مرکزی عملکرد سازمان است (منوریان و همکاران، ۱۳۸۷، ۱۱).

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه­ای از باورها و ارزش­های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می­گذارد و می­توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی­ترین زمینه­های تغییر و تحول در سازمان است (ایران­زاده و محمودی،۱۳۸۹،۱).

شین[۳] فرهنگ سازمانی را الگویی از مفروضه­های اساسی می­داند که بسیار با ارزش تلقی می­شود. این مفروضه­ها توسط یک گروه خاص هنگامی که یاد می­گیرند چگونه با مشکلات ناشی از انطباق بیرونی و وحدت درونی در سازمان کنار بیایند ابداع، کشف و توسعه پیدا می­کند (هومن، ۱۳۸۱،۵). دنیسون و میشرا[۴] (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان بررسی نظریه فرهنگ سازمانی و اثربخشی شواهدی را مبنی بر وجود ارتباط میانی ۴ ویژگی فرهنگ سازمانی (تعارض، ثبات، انطباق، رسالت) با عملکرد سازمان، نتایج نشان می­دهد که عملکرد سازمان با توجه به میزان بازگشت سرمایه و رشد فروش قابل اندازه­گیری است و فرهنگ سازمانی نیز با بازده سازمان ارتباط مؤثر و مهمی دارد(داوودی و همکاران،  ۱۳۹۱، ۱۲۹).

اسمارت و هام[۵] (۲۰۰۸) پژوهشی تحت عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و اثربخشی در کالج­های ۲ساله نشان­دهنده تفاوت اثربخشی در این کالج­ها می­باشد که به ویژگی چون گروه­ها، ساختار دموکراسی، سلسله مراتب و شرایط فرهنگی بستگی دارد.

پتی و همکاران[۶] (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمانی در دوازده مؤسسه وابسته به کارخانجات برق و الکترونیک نشان داده­اند که توجه به کار گروهی و تشکیل سیستم­های کاری و نیز به­کارگیری سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد می­تواند عامل مهمی در بهبود و عملکرد سازمانی (بهره­وری) باشد.

مارکولیدد و هک[۷] (۲۰۰۹) در مطالعات خود در زمینه فرهنگ سازمانی و عملکرد، فرهنگ سازمانی را مجموعه نظام­های ارزشی سازمان و باورها و اعتقادات مشترک اعضای سازمان بیان کرده و می­گویند فرهنگ سازمان به­وسیله ساختار و اهداف، ارزش­ها و وظایف سازمان، جو، ارزش­ها و باورهای شخصی شکل می­گیرد با این فرض که عوامل مذکور بر عملکرد سازمان مؤثر است.

به طور کلی وجه مشترک همه این تعاریف و تعاریف دیگری که از فرهنگ سازمانی صورت پذیرفته، وجود یک سلسله باورها، اعتقادات و ارزش­های مشترک بین اعضای یک سازمان است. از این رو فرهنگ سازمانی، نظام باورها و ارزش­های مشترکی است که در یک سازمان به­وجود می­آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می­کند. مرور نوشته­های صاحب­نظران مدیریت مبین این واقعیت است که فرهنگ سازمانی، رفتار کارکنان را در سازمان شکل می­دهد. با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی، تأثیری بسزا بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد، آن­ها با قدرت می­توانند توانایی یک شرکت را در تغییر جهت­گیری استراتژیک آن تحت تأثیر قرار دهند (منوریان و بختایی، ۱۳۸۵،۲).

[۱] Ferraro

[۲] Tseng

[۳] Shein

[۴] Denison & Mishra,

[۵] Smart & Hamm

[۶]Petty et al.

[۷] Marcoulided  & Heck

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment