دانلد پایان نامه وضعیت تعارض کار-خانواده

دانلود پایان نامه
  • مودی و همکاران

مودی و همکاران (1982) (به نقل از کرمانی، 1389) پیش شرط­های تعهدسازمانی را در چهار گروه دسته­بندی کرده­اند. شکل بعدی پیش­شرط­های تعهد عاطفی را نشان می­دهد.

شکل 2-3: پیش شرط­های عاطفی

ویژگی­های شخصی
ویژگی­های مرتبط نقش
نتایج

میل به ماندن

تصمیم به ماندن

توجه

ابقا

تلاش شغلی

 

 

تعهد سازمانی
ویژگی­های ساختاری
تجربیات کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش شرط­های تعهد عاطفی عبارتند از:

  • ویژگی­های شخصی: اهمیت ویژگی­های فردی از آنجا ناشی میشود که بسیاری از ویژگی­ها، فزآینده یا کاهنده در تعهد دارند. این ویژگی­ها شامل: سن، سابقه خدمت، سطح آموزش و تخصص، جنسیت، وضعیت تأهل و عوامل شخصی دیگر است. سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیمی دارد. سطح آموزش با تعهدسازمانی ارتباط معکوس دارد.
  • ویژگی­های مرتبط با نقش: تحقیقات نشان می­دهد که شغل تقویت شده و غنی، چالش شغلی را افزایش داده و منجر به افزایش تعهد می­شود. همچنین یافته­ها نشان می­دهد که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباط معکوس دارد.
  • ویژگی­های ساختاری: مطالعات در مورد سازمان، حیطه نظارت، تمرکز و پیوستگی شغلی نشان می­دهد که ارتباط معناداری بین هیچ یک از این متغیرها با تعهدسازمانی وجود ندارد. در مطالعه­ای دیگر که توسط استیرز و همکارانش انجام گرفت، نتیجه­گیری شد که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد غیرمرتبط بودند ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد مرتبط بودند.
  • تجربیات کاری: تجربیات کاری در طی زندگی کاری فرد در سازمان رخ می­دهد و به عنوان یکی از نیروهای عمده در فرآیند اجتماعی شدن یا اثرپذیری کارمندان محسوب شده و بر میزان وابستگی روانی کارمندان به سازمان تأثیر گذارند. احساس کارمندان در مورد نگرش­های مثبت همکاران بر تعهد فرد موثر می­باشند.

همچنین پیش شرط­های تعهد مستمر شامل:

1-حجم و اندازه سرمایه گذاری و نیروی صرف شده در سازمان

2-فقدان فرصت­های شغلی خارج از سازمان است.

و پیش شرط­های تعهدهنجاری نیز شامل:

1-اثرپذیری (اجتماعی شدن) خانوادگی، فرهنگی و سازمانی

2- سرمایه گذاری سازمان

3-جبران خدمات متقابل می­باشد (کرمانی، 1389).

جان سورد[1] (2002) نشان داد که ادراکات اعضا هیئت علمی از کیفیت زندگی کاری­شان تأثیر مستقیمی بر روحیه آنها دارد و تعهد اعضا را نسبت به سازمان افزایش داده و میزان ترک خدمت را کاهش می­دهد.

همچنین تورانلو و همکاران (1388) در پژوهشی مبنی بر بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش یزد بیان نمود که بین این دو مؤلفه ارتباط معناداری وجود دارد. بر همین اساس می­توان گفت در صورتی که سازمان­ها بتوانند سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان را افزایش دهند و شرایطی در محیط کار فراهم کنند تا آنان احساس عدالت، مساوات، رشد و ارتقای فرصت برای بروز قابلیت­های خود را داشته باشند، آن­گاه می­توان شاهد افزایش تعهدسازمانی و به دنبال آن رشد و پویایی سازمان بود.

[1] -Johnsrud

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه