تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

تکه هایی از متن :

5-1- مقدمه

در این پایان نامه مسأله اندرکنش شالوده صلب مستطیلی دارای حرکت های قائم، افقی، گهواره­ای و توام افقی گهواره­ای با محیط ایزوتروپ جانبی در حالت دینامیکی با دقت بررسی شده و توابع امپدانس قائم، افقی، گهواره ای و توام افقی- گهواره‌ای بر حسب فرکانس‌های مختلف ارائه شده است. بدین منظور ابتدا توابع گرین برای نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر نیروی متمرکز با راستای دلخواه تعیین شده و سپس مسأله مقدار مرزی مختلط مرتبط با استفاده از جمع آثار قوا و بکارگیری المان جدیدی به نام المان گرادیانی پویا تجزیه و تحلیل و حل شده است. نتیجه حل، به‌دست آمدن رفتار تکین تنش تماسی در لبه‌های شالوده و گوشه‌های آن می‌باشد. که در طراحی شالوده‌های صلب بسیار مهم است. در آنالیز سازه‌های سنگین تحت اثر نیروی زلزله، اثر خاک زیر شالوده در تعیین پریودهای مؤثر سازه بسیار با اهمیت می‌باشد و به همین دلیل در این پایان‌نامه، توابع امپدانس خاک زیر شالوده مستطیلی در حرکت­های مختلف در فضای فرکانسی به‌دست آمده اند. این توابع با فرض ایزوتروپ جانبی بودن رفتار خاک تعیین شده است. شایان ذکر است که فرض ایزوتروپ جانبی بودن خاک، واقعی تر از فرض ایزوتروپ بودن است. به‌علاوه درجه ناایزوتروپی بر میزان تکینگی مؤثر بوده و این تأثیر با مدلسازی محیط به‌صورت ایزوتروپ دیده نمی‌شود.

همچنین اختلاف نتایج برای محیط‌های متفاوت مربوط به تاثیر میزان ناایزوتروپی می‌باشد. تغییرمکان قائم سطح نیم‌فضا تابعی از ضریب  و تغییرمکان افقی و گهواره ای سطح نیم فضا تحت نیروی دلخواه، تابعی از  و  خواهد بود. مسلماً ضرائب دیگر مانند  که باعث محصورشدگی می‌شوند نیز کنترل‌کننده این تغییرمکان  می‌باشند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

  • 1