تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب:

عنوان   صفحه

فصل اول : کلیات… 1

1-1-مقدمه 2

1-2-آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن.. 4

1-3-هدف تحقیق 6

1-4 -ساختار پایان نامه.. 6

فصل دوم : معادلات حاکم و بررسی روش های حل معادلات… 7

2-1- مقدمه.. 8

2-2- معادله حاکم بر انتشار امواج در محیط مخزن.. 8

2-3-شرایط اولیه و مرزی محیط سیال.. 12

2-3-1-شرط مرزی در سطح آزاد مخزن.. 13

2-3-2-شرط مرزی در کف مخزن.. 13

2-3-3-شرط مرزی بین سد و مخزن.. 14

2-3-4-شرط مرزی در بالا دست مخزن.. 15

2-3-5-شرایط اولیه.. 16

2-4-بررسی روش های حل معادلات دیفرانسیل.. 16

2-4-1-روش های حل بسته.. 17

2-4-1-1-روش جواب عمومی… 17

2-4-1-2-روش جداسازی متغیر ها. 17

2-4-1-3-روش استفاده از تبدیلات… 18

2-4-1-3-1-تبدیلات فوریه.. 19

2-4-1-3-1-1-تبدیل فوریه سینوسی… 19

2-4-1-3-1-2-تبدیل فوریه کسینوسی 19

2-4-1-3-1-3-تبدیل فوریه.. 20

2-4-1-3-2-تبدیل لاپلاس…. 21

2-4-2-روش های تقریبی… 21

2-4-2-1-روش هموتوپی پرتورپیشن… 22

2-4-2-2-روش تغییرات تکراری… 24

2-4-2-2-1-روش محاسبه ضریب لاگرانژ. 24

2-4-3-روشهای عددی… 25

2-4-3-1-روش لاگرانژی… 26

2-4-3-2-روش اویلری… 26

فصل سوم : نگرشی بر مطالعات انجام شده. 27

3-1-مقدمه.. 28

3-2-نتایج کار وسترگارد. 28

3-3-بررسی صحت حل وسترگارد. 31

3-4-نتایج کار چوپرا 32

3-4-1-پاسخ به حرکت افقی زمین… 32

3-4-1-1-مقایسه جواب چوپرا با وسترگارد. 34

3-4-1-2-پاسخ ضربه واحد.. 37

3-4-2-پاسخ به حرکت قائم زمین… 38

3-5-اثر اندرکنش سد- مخزن.. 40

3-5-1- مولفه افقی حرکت زمین 40

3-5-2- مولفه قائم حرکت زمین… 41

3-5-3-مقایسه پاسخ به موئلفه افقی و قائم زلزله.. 42

3-6-بررسی پاسخ ها در حوزه زمانی 44

3-7-بررسی پاسخ ها به روش عددی… 46

3-8-بررسی شرط مرزی انتشار 46

فصل چهارم : حل معادلات حاکم.. 48

4-1- مقدمه.. 49

4-2-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب افقی… 50

4-3-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب قائم و اثر موج سطحی و اثر جذب کف… 60

4-4-حل معادله حاکم با سیال لزج تحت شتاب افقی و قائم و اثر موج سطحی و اثر جذب کف… 79

4-5-حل معادله حاکم با سیال غیر لزج تحت شتاب افقی در حوزه زمانی… 81

4-5-1-روش جدا سازی متغیر ها با 3 متغیر. 81

4-5-2-تبدیل لاپلاس 84

4-5-3-تبدیل