تعریف نوروزگرایی در علم روان شناسی

دانلود پایان نامه

نوروزگرایی به تمایل واسه تجربه اضطراب، نا آرومی، خودخوری، دشمنی، کمرویی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و عزت نفس پایین میگن. برونگرایی به تمایل واسه مثبت بودن، قاطعیت، جنب و جوش، مهربانی و اجتماعی میگن. انعطافپذیری یعنی تمایل به کنجکاوی، هنرنمایی، خردورزی، با وجدان بودن، روشنفکری و نوآوری و همسازی به تمایل واسه گذشت، مهربانی، سخاوتمندی، اعتمادورزی، همدلی، فرمانبردازی، فداکاری و وفاداری میگن. با وجدان بودن یعنی تمایل به سازماندهی، مفید بودن، توانایی اعتماد، خویشتنداری،پیشرفتگرایی، منطقگرایی و تفکر (گروسی 1380،120)

هم اینکه طبق تعریف لانسبری، سودارگاس،گیبسون و لئونگ (2005) نوروزگرایی رگهای از شخصیته که ثبات عاطفی بالا و اضطراب پایین تو یه طرف پیوستار و در طرف دیگه اون، بی ثباتی عاطفی و اضطراب بالا قرار داره. مردان و زنان با نمره بالا در نورزگرایی دارای احساسات غیرمنطقی، بیشتر، و کم توانی در کنترل رفتارای تحریک وار ، و ضعف در کنار اومدن با مشکلات هستن. آدمایی که نمرهاشون در نوروزگرایی پایینه با برخورداری از ثبات عاطفی، معمولاً آروم، معتدل و راحت هستن و می تونن با موقعیتای پیچیدگی زا بدون پریشونی یا اضطراب مقابله کنن. از دیگر ویژگیای افراد با نمره بالا در این رگه اضطراب خشم (دشمنی) ، افسردگی، کمرویی  و آسیب پذیری  است. جامعه گرایی از ویژگیای افراد برونگراست و طبق علاقه به مردم، ترجیح گروههای بزرگ، جرئت، فعالیت و پرحرفی، تحریک جنسی، بشاشیت، خوشبینی، قاطعیت و هیجان خواهی جدا می شن.

شخصیت

گشودگی کمتر از برون گرایی شناخته شده. افراد دارای نمره بالا در این رگه هم درباره جهان داخلی و هم درباره دنیای خارجی کنجکاوند و زندگی اونا  از دید تجربه غنیه. اونا تنوعطلب، دارای کنجکاوی و زندگی اونا از دید تجربه غنیه. اونا تنوع طلب، دارای کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت هستن. از دیگر ویژگیای فرعی این رگه میشه به تخیل  و زیباپسندی ، اشاره کرد.

مثل برونگرایی،مقبولیت هم بعدی از تمایلات بین فردیه. یه فرد سازشیافته از پایهً نوع دوسته، با بقیه همدردی میکنه و تمایل داره تا به اونا کمک کنه و باور داره که بقیه نیزمتقابلاً کمک کننده هستن. از ویژگیهای افراد دارای نمره بالا در رگه مقبولیت میشه به اعتماد ، رکگویی ، دیگردوستی ، همراهی ، تواضع ، و دل رحم بودن  اشاره کرد.

آخرین رگه از رگهای پنجگانه شخصیتی وظیفه شناسیه. بهترین توضیح واسه این رگه معنی ارادهه. فرد باوجدان، هدف دار، بااراده و مصممه. نمره بالا در وظیفهشناسی با موفقیت شغلی و تحصیلی همراهه. از دیگر ویژگیهای افراد با نمره بالا در این رگه، دقت، خوشقولی، توانایی اعتماد، وظیفه شناسی ، تلاش واسه موفقیت  و منضبط بودن  است (گروسیفرشی1380،85).

شخصیت

در مورد تبیینای روان پویشی، از فروید تا عصر حاضر، بیشتر از همه نظریه کارل یونگ   با این تحقیق ارتباط داره. یونگ از مشهورترین بخشای نظریه خود رو از نظر تیپ شناسی به دو جهت گیری پایه نسبت به زندگی به نام درونگرایی  و برونگرایی  اختصاص داد که هریک ممکنه شامل یکی از چار کارکرد روانشناختی فکری، احساسی، حواسی و شهودی باشن. یونگ بعد خصوصیات رفتاری هر کدوم از هشت تیپ شخصیتی فوق رو خوب مشخص کرد. پژوهشهای زیادی در مورد ارتباط تیپهای روانشناختی یونگ با به کار گیری آزمون مایرز- بریگرز  با جنبههای جور واجور رفتاری انجام شده که از بین اونا میشه به پژوهشهای استریکر و راس  در 1962 یا هینویتز  در 1978 در مورد علایق شغلی، کارلسونولوی  در 1973 در مورد پاسخگویی به محرکهای خنثی و محرکای انسانی؛ کارس کادون  در 1978، در مورد شرکت و کیفیت بحث کلاسی، پروین  در 1984، در مورد ترکیب پذیری و فعالیت جنسی اشاره کرد. یافته های کلیه پژوهشا فرق معناداری رو بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا و رفتارای نامبرده برجسته ساخته ان (شولتز ودیگران 1995،175)

شخصیت