تحقیقات انجام شده در مورد خود تنظیمی

در مورد کارکردهای اجرایی و یادگیری خود تنظیمی به شکل ترکیبی در داخل و بیرون مرز کشور پژوهشی پیدا نشد اما به شکل جداگونه پژوهشایی هم در داخل و هم در بیرون کشور انجام شده که در این قسمت اشاره می شه:
1.تحقیقات انجام شده در داخل کشور
عفیفی(1390) در تحقیقی با عنوان” مقایسه کارکردهای اجرایی( نظم– برنامه ریزی، دلیل، حافظه کاری) در نوجوانان عادی وبزهکار” به این نتیجه رسیدن که کارکردهای اجرایی در نوجوانان گناهکار در سطح پایین تری نسبت به نوجوانان عادی قرار داره که این موضوع مربوط به فقر اطلاعات پیشنیاز کارکردهای اجراییه.
در تحقیقی با عنوان”مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزا با کارکرد تحصیلی ضعیف و قوی ” محمدی ازندریانی ( 1390) به این نتیجه رسید که بین دوگروه در متغیرهای نظم- برنامه ریزی و حافظه کاری فرق هست.
تازیکی(1390) در تحقیقی با عنوان بررسی تحولی کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی و عادی ” به این نتیجه رسید که بین این دو گروه در کارکردهای اجرایی فرق معناداری هست. میشه نتیجه گرفت که این ضعف در کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی به دلیل محرومیتای محیطی، موقعیتای اقتصادی و از دست دادن والدین باشه.
در تحقیقی با عنوان ” کارکرد افراد گرفتار به چاقی در کارکردهای اجرایی” خداپناه و همکارن (1389) به این نتیجه رسیدن که افراد چاق در مقایسه با گروه به قانون کارکرد ضعیف تری دارن.
عابدی و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان ” مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانیای یادگیری عصب شناختی/ تحولی با کودکان عادی” به این نتیجه رسیدن که کارکرد کودکان دچار ناتوانی یادگیری در کارکردهای اجرایی به طور معناداری ضعیف تر از عملکردکودکان عادیه.
در پژوهشی کجباف و همکاران (1389) به بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشونه های کمبود توجه و بیش فعالی پرداخته ان. واسه انجام تحقیق 40 دانش آموز با مشکل کمبود توجه انتخاب شدن و آموزش آنهااز راه فوت وفن جلوگیری از راه جلوگیری انجام شد. یافته ها نشون داد که آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشونه های کمبود توجه- بیش فعالی اثر داره و می تونه در کنار بقیه درمانای مربوط به این مشکل مورد توجه بگیره.
قشنگ زاده(1387) در تحقیقی با عنوان ” مقایسه اثر آموزش طبق راه و روش سکوسازی و سنتی بریادگیری خود تنظیمی و و پیشرفت تحصیلی ” به این نتیجه رسیدن که علم آموزانی که طبق راه و روش سکوسازی آموزش دیدند نسبت به علم آموزانی که با راه و روش سنتی آموزش دیده بودن یادگیری خود تنظیمی بهتری داشتن و درآزمون پیشرفت تحصیلی نمرات بالاتری کسب کردن.
مهدیانی (1391)در تحقیقی با عنوان ” بررسی ارتباط ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزا دختر و پسر پنجم راحت” به این نتیجه رسیدن که ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تظیمی علم اموزان دخترتحصیلی و پسر ارتباط با معنی داره.
درپژوهشی دیگه با عنوان ” بررسی اثر مهارتهای حل مسئله بر اندازه یادگیری خود تنظیمی دانش آموزا ” این نتیجه به دست اومد که آموزش مهارتهای حل مسئله بر یادگیری خود تنظیمی اثر بخشه(فضل1387).
درپژوهشی دیگه که به وسیله باتوانی آخورزاده(1387) انجام شد محقق به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا اثر داره.
یافته های محمد امینی (1387) در پژوهشی با عنوان “ارتباط بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با و باورهای انگیزه پیشرفت ” نشون دهنده این بود که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی ارتباط داره و همه مؤلفه های یادگیری خودتنظظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت رو داره.
قدم پور (1385) تحقیقی باعنوان” بررسی اثر تعاملی روشای جور واجور امتحان با و سبکای یادگیری شناختی بر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، نگاه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا پایه دوم متوسطه رشته علوم تجربی در درس زیست شناختی” انجام داد، که آخر یافته های تحقیق نشون دهنده اون بود که علم آموزانی که با به کار گیری راه امتحان عملکردی مورد آزمون قرار می گیرن در مقایسه با علم آموزانی که عملکردشون با آزمونای مداد کاغذی امتحان می شه در موارد زیر فرق دارن:
از راهبردهای یادگیری خود نظم دهنده بیشتری به کار گیری می کنن، نگاه مثبت تری نسبت به معلم و کلاس زیست شناختی دارن و هدفای مدرسه رو به طور داخلی تری ارزش گذاری می کنن.

برنامه-ریزی

2. تحقیقات انجام شده در بیرون کشور

درتحقیقی با عنوان ” نقش کارکردهای اجرایی در پیشرفت تحصیلی در بین افراد بزرگسال ” لاتزمن و همکاران(2010) در نمونه ایی با حجم 174 نفر در سنای 11 تا 16 سال نقش حولوحوش جور واجور کارکردهای اجرایی رو در ریاضیات، خوندن و تحقیقات اجتماعی بررسی کردن که به ارتباط بین کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی فهمیدن.
تو یه مطالعه ایی با عنوان ” توجه و رفتارای اجرایی در کودکان با حافظه کاری ضعیف ” گدرکول و همکارانش (2010) به کشف نیمرخی از رفتار کلاسی مربوط به توجه و کارکردهای اجرایی درکودکان با حافظه کاری خیلی ضعیف پرداختن و این فرض که رفتار بی توجه و مشکل حافظه کوتاه مدت به طور با هم اتفاق میفته رو مورد آزمون قرار دادن. معلمان مشکل رفتاری 52 کودک با نمره حافظه کاری پایین در سنای 6-5 و 10- 9 سال که اندازه توجه و کارکردهای اجرایی حافظه اونا رو مورد اندازه گیری قرار داده بوند رو بررسی کردن.اکثریت کودکانی که حافظه کاری پایینی داشتن از مشکل شناختی نشانگان بی توجهی به طور قابل توجه ایی نمره بالا دشت کردن، و به عنوان آدمایی که فراخنای توجه کوتاهی دارن ، سطح بالایی از حواسپرتی دارن. مشکل کنترل کیفیت کار و مشکل تولید راه حلای جدید واسه مسائل داشتن این یافته های یافته های قبلی رو مبنی بر اینکه مشکلات حافظه کاری و رفتار بی توجهی به طور با هم واقع می شه تأیید کردن.این یافته های اعلام می داردکه ممکنه کاهش توانایی حافظه کاری یه نقش علیتی در مشکلات رفتاری این کودکان بازی کنه.
آنتونسن، هادبرد، گراماستد، بروباک و اسکرانسز(2011) پژوهشی رو باعنوان آموزش رایانه ایی حافظه کاری واسه بهبود کارکردهای اجرایی در کودکانی که هنگام تولد وزن کمی داشتن، انجام دادن.واسه آموزش حافظه کاری از جنبه های کلامی و عملکردهای حافظه به کار گیری کردن. نمونه این تحقیق شامل 16 کودک بود که هنگام تولد وزن کمی داشتن.درزمان شش ماه به وسیله نرم افزار آموزش، حافظه کاری آموزش داده شدن.یافته ها نشون داد که ظرفیت حافظه کاری در این کودکان پس از شش ماه آموزش، بهبود زیادی داشته.
میکو و همکاران( 2009) در پژوهشی با عنوان” کارکردهای اجرایی در مبتلایان به افسردگی و استرس” کارکرد عصبی روانشناختی 147 نمونه از کودکان 6 تا 17 ساله رو که گرفتار به افسردگی و استرس بودن رو با گروه کنترل که هیچ اختلالی نداشتن مقایسه کردن.یافته ها نشون داد که کودکان دارای استرس کارکرد پایین تری در بخش برنامه ریزی نسبت به بقیه گروه ها داشتن ولی در بخش دلیل و جلوگیری جواب کارکرد افراد گرفتار به افسردگی پایین تر بود. هردو گروه آزمایش درهمه بخشا کارکرد پایین تری نسبت به گروه کنترل داشتن(میکو و همکاران، 2009).
تو یه تحقیق با عنوان” ارتباط بین عملیات عینی و کارکرد اجرایی اندازه گیری شده به وسیله آزمون برج هانوی” نمونه ایی 47 نفری از دانش آموزا تحت آزمون برج هانوی قرار گرفتن؛ این آزمون حافظه کاری، یادگیری رویدادی و دلیل جاری رو سبک و سنگین میکنه. یافته های یکی معناداری بین تفکر عملیات ظاهری و دلیل جاری و کارکرد در آزمون برج هانوی نشون دادن.یافته های این تحقیق اعلام میکنه که دو مراحل دلیل قیاسی و دلیل فرضی- قیاسی که نشونه های عملیات ظاهری هستن با کارکردهای اجرایی همخوانی دارن(امیک و ولش، 2004)
کارولی آیرلی و ریگز در تحقیقی در پیدا کردن دلیل راهبردی به دلیل روش ایی که کودکان تلاش می کنن درباره اون تکلیف فکر کنندتغییر می کنه.اونا یه تست دلیل راهبردی(تکلیف پنجرها) رو که در تحقیقات جورواجور تصاویر قابل مقایسه ایی از تواناییای دلیل اجرایی کودکان رو به بار آورده بود رو مورد آزمون قرار دادن و تو یه آزمایش با 52 آزمودنی 3تا 4 ساله در پیدا کردن که نوع عبارت بندی و جمله بندی می تونه در دلیل کودک اثر داشته باشه. به کار گیری جملات راحت و روشن به جای جملات استاندارد باعث آسون کردن و بهبود در پاسخگویی و دلیل کودکان می شد(کارولی، آیرلی و ریگز، 2007).
کسلر و لاکایو( 2011) پژوهشی رو باعنوان بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنلاین واسه مهارتای کارکردهای اجرایی در بچهایی که سرطان مربوط به آسیب مغزی داشتن، انجام دادن.یافته های تحقیق نشون داد که برنامه بازتوانی شناختی رایانه ایی به طور زیادی سرعت پردازش، نرمی شناختی، نمرات حافظه اخباری کلامی و بینایی رو زیاد کرده و روی افزایش فعالیت کرتکس پیش – پیشونی نقش زیادی داشته.
یافته های تحقیق کسلر و لاکایو(2011) نشون داد که برنامه بازتوانی شناختی رایانه ایی به طور زیادی سرعت پردازش، نرمی شناختی، نمرات حافظه اخباری کلامی و بینایی رو زیاد کرده و روی افزایش فعالیت کرتکس پیش – پیشونی نقش زیادی داشته.یافته های این تحقیق هم هم جهت با این پژوهشه.
طبق یافته های فرا بررسی بیشتر از سی تحقیق شارلوتو همکاران (2008) به این نتیجه رسیدن که به کار گیری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی دانش آموزا نقش مؤثری داره.
سانگر و تکایا (2006) در تحقیقی به بررسی یادگیری خود تنظیمی 61 دانش آموز پایه دوم دبیرستان پرداختن و یافته های تحقیق نشون دهنده اینه که علم آموزانی که به روش یادگیری مسئله محور آموزش دیده ان به سطوح بالاتری از توانایی تعیین هدف، آزمایش وظیفه، به کار گیری راهبردهای یادگیری پیچیده، تفکر خلاق، خود تنظیمی فراشناختی و تنظیم تلاش دسترسی پیدا کردن.
آشر و پاچارز(2006) در تحقیقی به بررسی نقش باورهای دانش آموزا در یادگیری پرداخته ان و به این نتیجه رسیده کمه باورهای دانش آموزا در مورد دا
را بودن راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی و انگیزه دانش آموزا نقش برجسته ایی داره.
زیمرمن و نوتا (2005) با به کار گیری برنامه مصاحبه خود تنظیم، در دو فضای کلاس و غیر کلاس، جهت گروهی از دانش آموزا ایتالیایی به این نتیجه رسیدن که اندازه به کار گیری راهبردهای شناختی، فراشناختی و هم خودنظم دهی اونا در کار یادگیری، عامل قطعی پیش بینی موفقیت اونا در درس و هم امکان ادامه تحصیل ایشانه.
دارک (1988) فراخنای اعداد(نشون دهنده اندوزش در حافظهه) و فراخنای خوندن(که نشون دهنده توانایی اندوزش در درحافظه و پردازش از حافظهه) رو در دو گروه از آدما با استرس بالا و استرس پایین اندازه گیری کرد. در این مطالعه افراد با استرس بالا نمره ای پایین تر از آدما با استرس پایین در هر دو آزمون دشت کردن(دارک،1988؛ به نقل از داتک و استابر، 2001).

برنامه-ریزی