بررسی اتصال فومها و ساندویچ پنل های آلومینیومی به روش جوشکاری همزن اصطکاکی

دانلود پایان نامه

بررسی اتصال فومها و ساندویچ پنل های آلومینیومی به روش جوشکاری همزن اصطکاکی

  مطالعات انجام شده در زمینه ی اتصال دهی فوم های فلزی با استفاده از روشهای جوشکاری ذوبی مانند جوشکاری قوسی با گاز محافظ، اولتراسونیک و لیزری بیانگر ناکارآمدی روش های جوشکاری ذوبی در اتصال دهی این نوع مواد می باشد. این ناکارآمدی به دلیل از بین بردن ساختار سلولی این مواد و همچنین ایجاد منطقه ی متأثر از حرارت عریض تر می باشد که سبب ایجاد اثرات منفی بر روی خواص فومهای فلزی  می شود.  پس می توان انتظار داشت روش های جوشکاری حالت جامد از  قابلیت بهتری در اتصال دهی این مواد برخوردار باشند اما با توجه به ساختار سلولی فومهای فلزی و امکان تغییر یا تخریب این ساختار، استفاده از روش های جوشکاری نفوذی، انفجاری، اصطکاکی با محدودیت هایی همراه است. در این تحقیق اتصال دهی فوم های آلومینیومی با استفاده از روش جوشکاری همزن اصطکاکی و قابلیت این روش در اتصال فومهای آلومینیومی به یکدیگر، اتصال فومهای آلومینیومی به صفحات آلومینیومی و همچنین اتصال ساندویچ پنل های آلومینیومی مورد بررسی قرار می گیرد . جوش پذیری، تغییرات ساختار سلولی فومهای فلزی و خصوصیات ریز ساختاری ناحیه ی اتصال و مناطق اطراف آن، از جمله زمینه های مورد بررسی این تحقیق می باشند.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment