بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

مناطق صنعتی فعال به عنوان قطبهای جاذب جمعیت به فراخوانـی نیـروی کار از نقاط مختلـف کشـور خـود و یـا دیگـر کشورهای جهان پرداختند و مازاد جذب نشدة این نیــروها را در سکونتگاههـایی نامناسب و یا سرپناههایی سرهمبندی شده در نقاطی به خصوص از شهر گرد هم آوردند و اینگونه حاشیه نشینی چهـرة خود را آشکار کـرد . در واقـع حاشـیه نشـینان افـراد ی هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل گوناگون نتوانستهاند جذب نظام اجتمـاعی ـ اقتصـادی شـهر شـوند و از خـدمات شهری استفاده کنند (عابدین درکوش، 1364).

وبرای نیز به این نکته اشاره می کند که شدت فقر و آلونک نشینی در مناطق مسکونی فقیر با نرخ بـالای جـرم و بـزه کـ اری همراه است (اوبرای، 1993). گسترش رفتارهای بزهکارانه نظیر مصرف داروهای مخدر، مشـروبات الکلـی، رفتارهـای نامشـروع جنسی، خرابکاری و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان مناطق حاشیه نشین کلان شهرها همواره مورد توجه جامعـه شناسـان بوده است. البته صدیق سروستانی به برخی از جامعه شناسان شهری اشاره میکند ـ نظیر پارك (1967) سـاویج و وارد (1993) و جامعهشناسان انحرافات نظیر لاوسون و هیتون (1999) و رید (2000) ـ که از منظر بـی سـازمانی اجتمـاعی تمایـل جوانـان هیحاش نشین را به رفتار بزهکارانه مورد توجه قرار دادهاند. لوییس (1998) حاشیه نشینی را با «فرهنگ فقر» همـراه مـی دانـد و ویژگیهای خاص روانی، فرهنگی و اجتماعی کسانی را که فرهنگ فقر را تجربه می کنند با «بزهکاری جوانان» مرتبط میدانـد . کجرفتاری تخلف عمدی از هنجارهای اجتماعی است. با مطالعه کجرفتاری درك بهتری از نظم اجتمـاعی بـه دسـت مـی آیـد و چگونگی سازمانیافتن الگوها و شیوه های زندگی کجرفتاران نیز مشخص میشود. کج رفتاری به عنوان پدیدهای اجتماعی دست کم از دو طریق عمده مورد مطالعه قرار گرفته است: الف) به عنوان واقعیتی عینـی و ب ) بـه عنـوان مسـئله ای ذهنـی (صـدیق سروستانی، 1383). مقایسه نسبت زندانیان به جمعیت کشور طی دوره بیست و یک سـاله 1358 تـا سـال 1379 مبـین رشـد چشمگیر ارتکاب جرم و ناهنجاری است. در سال 1358 به ازای هر صدهزار نفـر جمعیـت تنهـا 41 نفـر در زنـدان هـا بـه سـر می بردند و در سال 1365 این تعداد به 130 نفر زندانی رسیده

  • 1