بررسی احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار با رویداشت

چکیده

 

بررسی احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار با رویداشت

به تغییرات مکانی پارامترهای خاک

 

به کوشش

زهرا عابدینی

 

آنالیز پایداری سطوح شیب­دار از مباحث مهندسی ژئوتکنیک است که عدم قطعیت بسیار زیادی بر آن حاکم است. در روش­های قطعی (تعادل حدی و … )، تحلیل پایداری فقط بر اساس ضریب اطمینان انجام می­شود و این روش­ها قادر به مشخص نمودن اثر عدم قطعیت­ها نیستند. تحلیل­های احتمالاتی پایداری سطوح شیب­دار، ابزاری مناسب جهت درنظر گرفتن عدم قطعیت­ می­باشند. روش المان محدود تصادفی یکی از روش­های تحلیل احتمالاتی است که با ترکیب تئوری میدان تصادفی با روش المان محدود، تغییرات مکانی پارامترهای خاک و ضعیف­ترین مسیر گسیختگی را شناسایی و قابلیت اطمینان سطح شیب­دار را نتیجه می­دهد.

در این تحقیق جهت تحلیل قطعی و احتمالاتی پایداری سطوح شیب­دار برنامه­ای در محیط برنامه­نویسی MATLAB نوشته شده­است. تمامی پارامتر­های خاک دخیل در مسئله اعم از زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی، وزن مخصوص، مدول الاستیسیته و ضریب پواسن به صورت پارامترهای تصادفی در نظر گرفته شده­ است. همبستگی ی ما بین پارامترهای مقاومتی با استفاده از تئوری میدان­های تصادفی مدل­سازی شده است. از روش المان محدود جهت تحلیل دو بعدی سطح شیب­دار با بارگذاری گرانشی استفاده شده است. با این رویکرد توزیع احتمالاتی ضریب اطمینان برای سطح شیب­دار بدست آمد. تأثیر همبستگی مکانی و ی ما بین پارامترها بر نتایج تحلیل احتمالاتی ارزیابی شد. میزان اثرگذاری پارامترهای ورودی بر احتمال خرابی با استفاده از آنالیز حساسیت بررسی شد. برای بررسی صحت عملکرد برنامه­ی نوشته شده در محیط MATLAB، مثال در نظر گرفته شده با استفاده از نرم­افزار PLAXIS نیز تحلیل شد. تحلیل احتمالاتی با استفاده از روش المان محدود تصادفی نشان داد که این روش دقت بیش­تری را در مقایسه با روش­های پیشین احتمالاتی ساده­تر جهت بررسی قابلیت اطمینان پایداری سطوح شیب­دار را دارد.

 

كلمات كلیدی : پارامترهای غیر قطعی، ضریب اطمینان پایداری سطح شیب­دار، تئوری میدان تصادفی، روشهای احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار، روش المان محدود تصادفی، ، احتمال وقوع عملكرد نامطلوب، آنالیز حساسیت

 متن کامل در سایت تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment