اولین نشونه ها در بروز فشار روانی

دانلود پایان نامه

الف)‌ اشکال در تفکر درست و عاقلانه و در نظر گرفتن همه جنبه های جور واجور یه شکل

ب) خشکی و نبود انعطاف در نگاه

پ) خشونت نا به جا و تحریک پذیری

ت) تنهایی و ترک بستگان

ج) ناتوانی در کنترل خود در کار نوشیدن و حفظ آرامش لازم و نیاز به به کار گیری قرصای خواب آور. (قرچه داغی و شریعت زاده  1373،159)

آرامش