باخبر شدن از گذشته عاملا موثر در مدلای شخصیت

دانلود پایان نامه

بر اساس خلق وخو، این بعد رو یکی از جنبه های اساسی شخصیت دونسته ان. در مورد بعد وظیفه شناسی، اتفاق نظر کمتری وجود داشته و با اصطلاحات جور واجور تری هم به اون اشاره شده اما در کل داخل مایه زیر بنایی اون رو میشه کنترل یا کاهش تکانه دونست.

شخصیت

دو بعد دیگه یعنی گشودگی و توافق از طرف نظریه پردازان خلق وخو مثل آیزنک، بیشترً مورد کم-توجهی قرار گرفتن اما به هر حال تو یه طبقه بندی کامل، حتی در وسیع ترین سطح هم جایی واسه صورت ها بین شخصی و اجتماعی شخصیت، جهت گیری احساسی نسبت به مردم، نوع دوستی، سبکای عشق ورزی و صمیمیت جویی در برابر دشمنی ورزی، غرور، بی رحمی و … قائل شد. تموم این موارد تحت بخش ای مشابه با توافق (یا با عناوینی دیگه مثل عشق، گرمی و …) جای می گیرن. در مورد عامل گشودگی هم بحثای بسیاری مطرح شده اما مفاهیمی مثل خلاقیت، اصالت، پیچیدگی شناختی و ذهنی، استعداد خیال پردازی، میل به علم، خودآگاهی، اختیار، و … رو نمیشه تحت چار بعد قبلی جای داد.

شخصیت